Website van Cees Hagenbeek
Morretgen van der Mathe
Morretgen van der Mathe1 (van der Maeth, van der Maethen), geb. Amersfoort circa 1310.

tr.
met

Egbert de Beer1, geb. Amersfoort circa 1310.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1336     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Lubbrecht van der Mathe
Lubbrecht van der Mathe (van der Maeth, Vermaet), geb. Amersfoort circa 1280, schepen van Amersfoort in 1342.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Morretgen*1310 Amersfoort    


Gijsbert Everaertsz van der Mathe
Gijsbert Everaertsz van der Mathe, geb. circa 1250.

tr.
met

Beatris .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lubbrecht*1280 Amersfoort    


Beatris
Beatris .

tr.
met

Gijsbert Everaertsz van der Mathe, geb. circa 1250.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lubbrecht*1280 Amersfoort    


Thonis Loichs op Dorrestein
Thonis Loichs op Dorrestein, geb. Soest 1530, ovl. aldaar.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Looch     


Loich op Dorrestein
Loich op Dorrestein, geb. 1510.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thonis Soest  Soest  


Egbert Evertsz van Sandbrinck
Egbert Evertsz van Sandbrinck, geb. circa 1610, ovl. Driebergen in 1656,
, Woont op de hofstede Cleijn Sambrijnck, in Snorrenhoef onder Leusden.
0602 Gerecht Leusden, Leusderbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar Inventarisnummer: 1049 Bladzijdenummer: Fol. 314vo-315vo Datering: 14-06-1655 Soort akte: Schuldbekentenis Vervangende schout: Ros Gerritsz de With Gerechtsman en gerfde: Frans van Lommetsum, Evert Woutersz Objecten: Cleijn Sambrijnck; een erf en goed met huis, hof, hofstede Verkoper: Geertgen Melchiors Schuldeiser: Gerard de Wijs Schuldenaar: Jacob Simonsz Woonplaats: Leusden Samenvatting: Jacob Sijmonsz en zijn vrouw Anna Meijnsen, won. Snorrenhoef, onder Leusden, lenen 1500 gulden van Gerard de Wijs en zijn vrouw jkvr. Willemina Fransen (doorgehaald: Dompselaer). Onderpand: de hofstede, genaamd Cleijn Sambrijnck, in Snorrenhoef, onder Leusden, door hen gebruikt. De hofstede is door hen in juni gekocht van Geertgen Melchiors, wed. Ebbert Evertsz, met bevestiging van het Hof van Utrecht d.d. 27-07-1654.
Akteplaats: Amersfoort 8126 1672-03-28 (Kwestie kooppenningen): 28-03-1672 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 32 . Datering: 1672-03-28 Omschrijving: Kwestie kooppenningen van 't erf Cleyn Santbrinck. Naam: Jans, Cornelis (als man en voogd over: Egberts, Tijsge), wonend Woudenbergh; Thonnis, Jan (als man en voogd over: Egberts, Evertge), wonend Driebergen; (mede-erfgenamen van: Everts, Egbert en Melcherts, Geertge), mede caverende voor haar halve zusters, Meynsdr, Anna (wed. van Simons, Jacob), geassisteerd met zoon: Jacobs, Jan. Opmerkingen: Anna Meynsdr. machtigde Ludolph de With van Sombeecken, procureur Hof van Utrecht. Getuigen: Jan Schot (of Schodt) en Adriaen Dirks van Ruymst. (in de kantlijn staat: Simon Jacobs, wonend Zevenhuysen).

tr.
met

Geertgen (Geertje) Melchiors (Melchers).

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Evertje*1656 Rhenen    


Meijns Hilhorst
Meijns Hilhorst1, geb. circa 1450, ovl. op 6 jan 1498.

tr.
met

Margriet van Egmond, dr. van Aelbrecht van Egmond van Meeresteijn en Haze de Bloote van Levenburch, geb. circa 1450, non te Leeuwenhorst, ovl. in 1541.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijbert*1480 Soest 1536  56Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Margriet van Egmond
 
Margriet van Egmond, geb. circa 1450, non te Leeuwenhorst, ovl. in 1541.

 • Vader:
  Aelbrecht van Egmond van Meeresteijn2,1, zn. van Otto heer van Egmond van Meeresteijn van Poelenburg en Machteld van der Goye, geb. Heemskerk circa 1425, ovl. na 23 okt 1487,
  , Het huis Kenenburg, aldus genoemd naar het riviertje de Kene,
  was gelegen in Delfland, gemeente St. Maartensrecht-en-Dorppolder (thans behoorende tol Schipluiden); het was Otto van Egmond aangekomen van sijne moeder Haze, dochter van Filips Bloote, Heer van Kenenburg. Deze Otto van Egmond stichtte het huis Kenenburg te 's-Gravenhage aan de oostzijde van het Noordeiude tegen over de Molenstraat, waar thans de
  kerk der Waalsche gemeente staat. Zie A. J. Van der Aa, Biogr. Wb. artikels Xeenenburg en Kenenburg, tr. (2) met Johanna van Renesse, dr. van Jan van Renesse en Beatrix Gerritsdr van der Poel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1).
 

tr.
met

Meijns Hilhorst4, geb. circa 1450, ovl. op 6 jan 1498.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijbert*1480 Soest 1536  56Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 83)
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 84)
4.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Aelbrecht van Egmond van Meeresteijn
 
Aelbrecht van Egmond van Meeresteijn2,1, geb. Heemskerk circa 1425, ovl. na 23 okt 1487,
, Het huis Kenenburg, aldus genoemd naar het riviertje de Kene,
was gelegen in Delfland, gemeente St. Maartensrecht-en-Dorppolder (thans behoorende tol Schipluiden); het was Otto van Egmond aangekomen van sijne moeder Haze, dochter van Filips Bloote, Heer van Kenenburg. Deze Otto van Egmond stichtte het huis Kenenburg te 's-Gravenhage aan de oostzijde van het Noordeiude tegen over de Molenstraat, waar thans de
kerk der Waalsche gemeente staat. Zie A. J. Van der Aa, Biogr. Wb. artikels Xeenenburg en Kenenburg.

 • Vader:
  Otto heer van Egmond van Meeresteijn van Poelenburg1, zn. van Albrecht heer van Egmond van Meeresteijn van Poelenburg en Agnes van Beesd, geb. circa 1397, ovl. voor 6 okt 1466,
  , Hij verkocht in 1427 land te Velsen aan de abt van Egmond en kreeg van zijn broeder Albrecht het Bredeweer (groot 36 morgen, gelegen in de ban van Alphen aan de Rijn) waarmeen hij op 27 apr. 1430 werd beleend (Holl. Leenk. 62 fol. 119).
  Op 13 juli 1430 werd hij beleend met woning en grond te Heemskerk (Holl. Leenk. 62 fol.123). Op 30 okt.1438 werd hij na koop beleend met 4 pond jaarlijkse rente uit de herfstbede van Akersloot en op dezelfde datum verwierf hij 'Zevenhovercamp' in de ban van Heemskerk (Holl. Leenk. 114 fol.92v en 93).
  Abdij van Egmond; toegangsnummer: 356; 4. Regestenlijst:
  834 1425 juli 5
  Gheryt Utenhaghe, schout van Velsen, wijst krachtens vonnis van heemraden als dijkgraaf bij openbare verkoop aan Otto van Egmonde en Gheryt Symonsz. al het land toe, gelegen in den ban van Velsen en door het godshuis van Egmond verpacht, zulks wegens de kosten door deze gemaakt tot herstel van den dijk te Velsen.
  Oorspr. (Inv.no. 459). Met het geschonden zegel van den oorkonder; dat van Symon Dirxcz, heemraad, is verloren.
  836 1426 Mei 8
  Gheryt Uutenhaghe, schout van Velsen wijst krachtens vonnis van heemraden als dijkgraaf bij openbare verkoop 4 grazen land, gelegen in Lagelant in den ban van Velsen toe aan Otte van Egmonde, zulks voor de kosten door dezen gemaakt tot herstel van den dijk te Velsen.
  Oorspr. (Inv.no. 455). Met de zegels van den schout en Willem van Schoten in plaats van de zeven heemraden.
  837 1426 juni 2
  Otte van Egmonde verkoopt aan abt en convent van Egmonde 6 grazen land, gelegen in Lagelant in Velsen, welke landen door hem op de naschouw naar dijkrecht gekocht zijn.
  Oorspr. (Inv.no. 455). Met het zegel van den oorkonder.
  843 1427 April 20
  Otte van Egmonde en Gheeret Uttenhage verklaren verkocht te hebben aan den abt van Egmond al het land, dat zij bij de naschouw in Velsen volgens dijkrecht "voir der dijckaetse" gekocht hadden n.l. 2 grazen in Lagelant, 2 Lichtcampen, 2 made, 2 made in Laenwair, 1 made voor de Hofgeest, 3 made in de Henster Dammer, 5 vierendeel op de Cleyn Hoge made, 3 made in de Zytwintscamp, 2 grazen, 2 grazen en 12 grazen in Lagelant.
  Oorspr. (Inv.no. 459). Met de afgesleten zegels van Otte van Egmonde en Gheeret Uttenhage.
  902 1432 juli 16
  Leenmannen van de grafelijkheid van Hollant, allen met name genoemd, oorkonden, dat vr de baljuw van Kennemerlant, vr hem en andere leenmannen te Hairlem in de vierschaar verschenen zijn Geryt Simonsz. als meier en voogd van den abt van Egmond ter eenre en de schepenen van Velsen ter andere zijde wegens een vonnis door genoemde schepenen in het geschil tussen Jan Louwenz. en den abt van Egmonde over zeker land gewijsd en waartegen de abt in beroep was gegaan; dat de schout van Velsen daarop zijn kenninge, dat woordelijk wordt weergegeven, had meegedeeld; dat zij (leenmannen) inzage hadden genomen van 's abts bullen en exemptin en de Kennemer handvesten, en daarop gewijsd hadden, dat niemand bevoegd was in deze recht te spreken dan "de paus off die hoff, die dat van rechtswege sculdich is te berechten"; dat zij verder op den eis van genoemden voogd gewijsd hadden, dat zij een bezegelde acte van de uitspraak behoorden te geven.
  Oorspr. (Inv.no. 82). Met de zegels van de leenmannen Gijsbrecht van Vyanen, Jan van der Lecke, Otto van Egmonde, Gijsbrecht van Haeften, Florys van der Boichorst, Jan van der Boichorst, Vrancke van der Boichorst, Dirc van Assendelf, Dirc van Zwieten, Willem Utenhage, Jan van Alphen, Jan van Zwieten, Ysbrant van der Scuer Florysz, Boudewijn Jan Boudewijnsz, Claes Florysz. en Bruun Vrerixz.; die van Boudewijn van Zwieten, tresorier van Holland en van den leenman Dirc van Tetroede ontbreken, tr.
 

tr. (1)
met

Haze de Bloote van Levenburch1,3, dr. van Dirck de Bloote en Margriet , geb. Schipluiden circa 1429, ovl. in 1469.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1450  1541  91

tr. (2)
met

Johanna (Janna) van Renesse3, dr. van Jan van Renesse en Beatrix Gerritsdr van der Poel.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 83)
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 84)


Haze de Bloote van Levenburch
Haze de Bloote van Levenburch1,2, geb. Schipluiden circa 1429, ovl. in 1469.

tr.
met

Aelbrecht van Egmond van Meeresteijn3,1, zn. van Otto heer van Egmond van Meeresteijn van Poelenburg en Machteld van der Goye, geb. Heemskerk circa 1425, ovl. na 23 okt 1487,
, Het huis Kenenburg, aldus genoemd naar het riviertje de Kene,
was gelegen in Delfland, gemeente St. Maartensrecht-en-Dorppolder (thans behoorende tol Schipluiden); het was Otto van Egmond aangekomen van sijne moeder Haze, dochter van Filips Bloote, Heer van Kenenburg. Deze Otto van Egmond stichtte het huis Kenenburg te 's-Gravenhage aan de oostzijde van het Noordeiude tegen over de Molenstraat, waar thans de
kerk der Waalsche gemeente staat. Zie A. J. Van der Aa, Biogr. Wb. artikels Xeenenburg en Kenenburg, tr. (2) met Johanna van Renesse. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1450  1541  91Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 84)
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 83)


Dirck de Bloote
Dirck de Bloote (Bloois, de Blote), geb. circa 1400.

tr.
met

Margriet .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haze*1429 Schipluiden 1469  40


Elyas Dircks Stultinc
Elyas Dircks Stultinc, geb. Werkhoven circa 1370, ovl. voor 1451,
, Elyas Stultinc Dircss, uit het geslacht Stultinc dat meerdere eeuwen tot in de late middeleeuwen in het Oude Kromme Rijn gebied heeft gewoond. In Cothen-Werkhoven. De familie had ook leengoed in Houten ('Goy).
In het artikel over De Leemkolk (zie hierna) wordt de hier bedoelde Elyas Stultinc als Elyas Stultinc Dircssoen aangegeven.
In de "Bisschoppelijke rekening van 1377-1378" wordt Dirc Stultinc met hofgoed genoemd.
Uit de diverse (leen)aktes blijkt dat een Elyas Stultinc genoemd wordt in 1378, 1397, 1398, 1415 (wanneer hij 28 morgen land in leen krijgt, hofstede C in artikel Leemkolk), 1438, 1444 en 1451 (jaar van overlijden). Zijn dochter Hillegunt krijgt al leen in 1415, is dus geboren circa 1390. Ook uit de aangrenzende genealogie van zijn dochter Geertruid (gehuwd met Jacob de Beer) blijkt een geboortejaar rond 1390.
Hieruit kan worden opgemaakt dat Elyas Stultinc in de geschetste periode twee keer voorkomt: een geboren rond 1360, de ander waarschijnlijk rond 1330.
Elyas Stultinc zegelt in 1438: een dwarsbalk met drie ringen.
De kleinzoon van Elyas Stultinc, Elys Derickx Stultinck, is schout van Werkhoven (1508). Zijn zegel wordt hier als afbeelding geplaatst.
Hetzelfde Stultinc zegel wordt in 1436 door Jacob Wilghers Stevenss, die Steven Stultinck zijn 'oudevader' noemt, gebruikt.
Het 'stamhuis' is vanaf 1415 de hofstede Leemkolk, ook wel het Wed genoemd. In het artikel van Kemp (zie hierna) met nr C aangeduid (in het centrum van het gebied Leemkolk).
Zie ook het artikel:
"De Leemkolk, Eigenaren en gebruikers van zeven hoeven land onder Werkhoven, 1350-1800", juli 1982, M.S.F. Kemp
1397
6. Een halve hoeve land (1401: een hoeve) in der Joncfrouwen Hage tussen de Hoeve en de queldamme, boven belend door de Hoveweg en beneden door het goed dat Godert Stultinc in erfpacht heeft van Ot van der Poerten en Elys Stultinc (1551: genaamd de Haechsche Hoeff).
31-12-1397: Willem Schade van Overrijn (B. 271, fol. 25).
Bron: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE BISSCHOP VAN UTRECHT IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1298-1649
1398
'Johan van Oemeren is gheeyghent tot behoef heren Louysen van der Empel aen alle ghoets dat Elyaes Stultinc ende ziin broeders hebben op Leemkolc inden gherechte van Werconden ende an Ixvi capoenen die Elyaes ende ziin broeders voerscreven sculdich ziin van verscenen pacht van den lande op Leemcolc'
Bron: Tussen Rijn en Lek Impressum Schalkwijk : Historische Kring Tussen Rijn en Lek Jaar 1982 auteur M.S.F.Kemp
1415, 1426, 1434
Twee hoeven leengoed op Leemkolk, gelegen in het kerspel van Werconden
1382 Wouter Koevoet Wouterss
1394 Johan van Wolferen (twee hoeven)
?
1415-1416 Elias Stulting ontving resp hoeve na opdracht van Johan van Wolferen, hoeve na opdracht van Jonge Jan Sculting die als 'Johan van Wolferen de Jonge' er in 1412 mee was beleend en 12 morgen na opdracht van Willem de Witte
1426 en 1434 Elyas Stulting (ook Sculting) opnieuw beleend met twee hoeven min 4 morgen (die waren beleend aan zijn dochter Hillegunt)
1451 Derc Elys Scultingeszoon etc.
1438
Elyas Stultinc zegelt in 1438: een dwarsbalk met drie ringen.
De kleinzoon van Elyas Stultinc, Elys Derickx Stultinck, is schout van Werkhoven (1508).
Zijn zegel wordt hier als afbeelding geplaatst.
Hetzelfde Stultinc zegel wordt in 1436 door Jacob Wilghers Stevenss, die Steven Stultinck zijn 'oudevader' noemt, gebruikt.
1444
1444 Alre Heiligen Avont worden achtereenvolgens als 'seggers'genoemd: Her Johan van Rynesse en van Rynouwen, ridder, Gysbert van Vyanen van Rysenborch, Henric van Ryn, Gijsbert van Raephorst, Claes die Edel en Elyas Stultinc.
Zie voor bronvermelding: "De Leemkolk, Eigenaren en gebruikers van zeven hoeven land onder Werkhoven, 1350-1800", juli 1982, M.S.F. Kemp.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruid*1390 Werkhoven 1446 Soest 56


Gerrit Wouters
Gerrit Wouters, geb. circa 1620.

tr. circa 1650
met

Aaltje Jansen, dr. van Jan Laurens Blaeckenburch en Trijntje Jans, geb. circa 1620.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje*1655     


Aaltje Jansen
Aaltje Jansen, geb. circa 1620.

tr. circa 1650
met

Gerrit Wouters, geb. circa 1620.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje*1655     


Jan Laurens Blaeckenburch
Jan Laurens (Lauwen) Blaeckenburch (Blieckendael) https://gw.geneanet.org/sclilian?lang=nl&pz=lilian&nz=oudhof&p=jan+laurens&n=lauwen+laurensz+blaeckenburch+blieckendael]][[,
, Aktenummer: 246 Datum: 28-04-1683 Soort akte: Procuratie Samenvatting: om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Geconstitueerde: Frederick van Merkerck Beroep: advocaet 's hooffs van Utrecht Constituant: Jacob Janss Lauwen Woonplaats: Heycop Jan Corneliss de Wael Naam partner: x Jannichien Gerrits Gerrit Willemss Jan Henrickss van Dwarsvelt Naam partner: Merrichien NN, eerder wed. Jan Gerritss Herman Piterss Dirckgen Piters Aentgen Piters Frans Gerbrantss Naam partner: x Aeffgen Jans Overige belanghebbenden: - De (klein)kinderen en mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans - De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste man, en Willem Gerbrandtss, tweede man De kinderen van Piter Janss Bijzonderheden: met extra exemplaar van akte dat niet is afgemaakt Notaris: J. VAN AELST Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002
Akkoord - indien tweede party gehuurde hofstede op korte termyn verlaat wordt restant van zyn pachtschuld kwytgescholden Datering: 11-03-1667 Aktenummer: 249 Datum: 11-03-1667 Soort akte: Akkoord Notaris: H. VAN ZUYLEN Samenvatting: indien tweede party gehuurde hofstede op korte termyn verlaat wordt restant van zyn pachtschuld kwytgescholden Personen: Kinderen en erven Tryntgen Jans: Eerste Partij: Jacob Jan Louwen Woonplaats: Jutphaes Eerste Partij: Cornelis Jan Louwen Woonplaats: ---, op 't Sant Eerste Partij: Frans Gerberts Woonplaats: ---, op Den Dystell Eerste Partij: overige kinderen en erfgenamen Tweede Partij: Aert Corneliss Coorn Woonplaats: Heycop Assistent: Peter de With Woonplaats: Jutphaes Assistent: Oth Gerritss van der Toll Woonplaats: Ryerscop Aktedatum: 11-03-1667 Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U048a003
Procuratie - om toestemming te geven voor het transport door Cornelis Janss Lauwen naar Isack Dirckss Veen van 6 morgen land te Heikop Aktenummer: 121 Datum: 13-01-1672 Soort akte: Procuratie Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: om toestemming te geven voor het transport door Cornelis Janss Lauwen naar Isack Dirckss Veen van 6 morgen land te Heikop Personen: Mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans, in leven echtelieden: Constituant: Marichien Adriaens Echtgenoot: wed. Peter Janss Lauwen, zoon Woonplaats: Lopick Constituant: haar onmondige kinderen De kinderen van + Aeltgen Jans, dochter: Constituant: Jan Gerritss, onmondige zoon uit 1e huwelyk met Gerrit Wouterss Constituant: Jannichien Gerrits, onmondige dochter uit 1e huwelyk met Gerrit Wouterss Voogd: Cornelis Wouterss, oom Woonplaats: Seyst Constituant: Gerrit Willemss, onmondig Voogd: Willem Gerbrantss, vader Echtgenoot: wedr. Aeltgen Jans Geconstitueerde: Jacob Jans Lauwen Geconstitueerde: Bernardt van Kennewech Bijzonderheden: Marichien Adriaens is erfgename van haar overleden kinderen Laurens Peterss en Meynsgen Peters Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a001
Goedkeuring - van onderstaand transport van 6 morgen land Aktenummer: 173 Datum: 21-09-1681 Soort akte: Goedkeuring Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: van onderstaand transport van 6 morgen land Personen: Gewezen mede-erfgenamen van Jan Lauwen en Tryntgen Jans: De kinderen van + Piter Janss Lauwen, zoon en Merrichien Adriaens: Goedkeurder: Herman Piterss Woonplaats: Heycop Goedkeurder: Dirckgen Piters Woonplaats: Heycop Goedkeurder: Aentgen Piters De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste echtge- noot en Willem Gerbrantss, tweede echtgenoot: Goedkeurder: Jan Corneliss de Wael Echtgenoot: x Jannichien Gerrits Woonplaats: Seyst Goedkeurder: Henrick Egbertss van Ockhuysen Echtgenoot: x Lysbet Gerrits Woonplaats: [Oostveen], aen de Blauwcapel Goedkeurder: Gerrit Willemss Woonplaats: [Oostveen], aen de Blauwcapel Verwijzingen: transport d.d. 9-2-1672 voor het gerecht van Heicop Bijzonderheden: Jan Lauwen en Tryntgen Jans woonden te Heicop Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002
Procuratie - om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Aktenummer: 246 Datum: 28-04-1683 Soort akte: Procuratie Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Personen: De (klein)kinderen en mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans: Constituant: Jacob Janss Lauwen Woonplaats: Heycop De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste man, en Willem Gerbrandtss, tweede man: Constituant: Jan Corneliss de Wael Echtgenoot: x Jannichien Gerrits Constituant: Gerrit Willemss Constituant: Jan Henrickss van Dwarsvelt Echtgenoot: Merrichien NN, eerder wed. Jan Gerritss De kinderen van Piter Janss: Constituant: Herman Piterss Constituant: Dirckgen Piters Constituant: Aentgen Piters Constituant: Frans Gerbrantss Echtgenoot: x Aeffgen Jans Geconstitueerde: Frederick van Merkerck Geconstitueerde: NN Bijzonderheden: met extra exemplaar van akte dat niet is afgemaakt Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002.

tr.
met

Trijntje Jans, dr. van Jan Cornelis Joosts Romein en Antje , geb. Lopik circa 1590,
, Aktenummer: 246 Datum: 28-04-1683 Soort akte: Procuratie Samenvatting: om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Geconstitueerde: Frederick van Merkerck Beroep: advocaet 's hooffs van Utrecht Constituant: Jacob Janss Lauwen Woonplaats: Heycop Jan Corneliss de Wael Naam partner: x Jannichien Gerrits Gerrit Willemss Jan Henrickss van Dwarsvelt Naam partner: Merrichien NN, eerder wed. Jan Gerritss Herman Piterss Dirckgen Piters Aentgen Piters Frans Gerbrantss Naam partner: x Aeffgen Jans Overige belanghebbenden: - De (klein)kinderen en mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans - De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste man, en Willem Gerbrandtss, tweede man De kinderen van Piter Janss Bijzonderheden: met extra exemplaar van akte dat niet is afgemaakt Notaris: J. VAN AELST Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002
Akkoord - indien tweede party gehuurde hofstede op korte termyn verlaat wordt restant van zyn pachtschuld kwytgescholden Datering: 11-03-1667 Aktenummer: 249 Datum: 11-03-1667 Soort akte: Akkoord Notaris: H. VAN ZUYLEN Samenvatting: indien tweede party gehuurde hofstede op korte termyn verlaat wordt restant van zyn pachtschuld kwytgescholden Personen: Kinderen en erven Tryntgen Jans: Eerste Partij: Jacob Jan Louwen Woonplaats: Jutphaes Eerste Partij: Cornelis Jan Louwen Woonplaats: ---, op 't Sant Eerste Partij: Frans Gerberts Woonplaats: ---, op Den Dystell Eerste Partij: overige kinderen en erfgenamen Tweede Partij: Aert Corneliss Coorn Woonplaats: Heycop Assistent: Peter de With Woonplaats: Jutphaes Assistent: Oth Gerritss van der Toll Woonplaats: Ryerscop Aktedatum: 11-03-1667 Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U048a003
Procuratie - om toestemming te geven voor het transport door Cornelis Janss Lauwen naar Isack Dirckss Veen van 6 morgen land te Heikop Aktenummer: 121 Datum: 13-01-1672 Soort akte: Procuratie Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: om toestemming te geven voor het transport door Cornelis Janss Lauwen naar Isack Dirckss Veen van 6 morgen land te Heikop Personen: Mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans, in leven echtelieden: Constituant: Marichien Adriaens Echtgenoot: wed. Peter Janss Lauwen, zoon Woonplaats: Lopick Constituant: haar onmondige kinderen De kinderen van + Aeltgen Jans, dochter: Constituant: Jan Gerritss, onmondige zoon uit 1e huwelyk met Gerrit Wouterss Constituant: Jannichien Gerrits, onmondige dochter uit 1e huwelyk met Gerrit Wouterss Voogd: Cornelis Wouterss, oom Woonplaats: Seyst Constituant: Gerrit Willemss, onmondig Voogd: Willem Gerbrantss, vader Echtgenoot: wedr. Aeltgen Jans Geconstitueerde: Jacob Jans Lauwen Geconstitueerde: Bernardt van Kennewech Bijzonderheden: Marichien Adriaens is erfgename van haar overleden kinderen Laurens Peterss en Meynsgen Peters Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a001
Goedkeuring - van onderstaand transport van 6 morgen land Aktenummer: 173 Datum: 21-09-1681 Soort akte: Goedkeuring Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: van onderstaand transport van 6 morgen land Personen: Gewezen mede-erfgenamen van Jan Lauwen en Tryntgen Jans: De kinderen van + Piter Janss Lauwen, zoon en Merrichien Adriaens: Goedkeurder: Herman Piterss Woonplaats: Heycop Goedkeurder: Dirckgen Piters Woonplaats: Heycop Goedkeurder: Aentgen Piters De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste echtge- noot en Willem Gerbrantss, tweede echtgenoot: Goedkeurder: Jan Corneliss de Wael Echtgenoot: x Jannichien Gerrits Woonplaats: Seyst Goedkeurder: Henrick Egbertss van Ockhuysen Echtgenoot: x Lysbet Gerrits Woonplaats: [Oostveen], aen de Blauwcapel Goedkeurder: Gerrit Willemss Woonplaats: [Oostveen], aen de Blauwcapel Verwijzingen: transport d.d. 9-2-1672 voor het gerecht van Heicop Bijzonderheden: Jan Lauwen en Tryntgen Jans woonden te Heicop Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002
Procuratie - om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Aktenummer: 246 Datum: 28-04-1683 Soort akte: Procuratie Notaris: J. van Aelst Samenvatting: om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Personen: De (klein)kinderen en mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans: Constituant: Jacob Janss Lauwen Woonplaats: Heycop De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste man, en Willem Gerbrandtss, tweede man: Constituant: Jan Corneliss de Wael Echtgenoot: x Jannichien Gerrits Constituant: Gerrit Willemss Constituant: Jan Henrickss van Dwarsvelt Echtgenoot: Merrichien NN, eerder wed. Jan Gerritss De kinderen van Piter Janss: Constituant: Herman Piterss Constituant: Dirckgen Piters Constituant: Aentgen Piters Constituant: Frans Gerbrantss Echtgenoot: x Aeffgen Jans Geconstitueerde: Frederick van Merkerck Geconstitueerde: NN Bijzonderheden: met extra exemplaar van akte dat niet is afgemaakt Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1620     


Trijntje Jans
Trijntje Jans, geb. Lopik circa 1590,
, Aktenummer: 246 Datum: 28-04-1683 Soort akte: Procuratie Samenvatting: om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Geconstitueerde: Frederick van Merkerck Beroep: advocaet 's hooffs van Utrecht Constituant: Jacob Janss Lauwen Woonplaats: Heycop Jan Corneliss de Wael Naam partner: x Jannichien Gerrits Gerrit Willemss Jan Henrickss van Dwarsvelt Naam partner: Merrichien NN, eerder wed. Jan Gerritss Herman Piterss Dirckgen Piters Aentgen Piters Frans Gerbrantss Naam partner: x Aeffgen Jans Overige belanghebbenden: - De (klein)kinderen en mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans - De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste man, en Willem Gerbrandtss, tweede man De kinderen van Piter Janss Bijzonderheden: met extra exemplaar van akte dat niet is afgemaakt Notaris: J. VAN AELST Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002
Akkoord - indien tweede party gehuurde hofstede op korte termyn verlaat wordt restant van zyn pachtschuld kwytgescholden Datering: 11-03-1667 Aktenummer: 249 Datum: 11-03-1667 Soort akte: Akkoord Notaris: H. VAN ZUYLEN Samenvatting: indien tweede party gehuurde hofstede op korte termyn verlaat wordt restant van zyn pachtschuld kwytgescholden Personen: Kinderen en erven Tryntgen Jans: Eerste Partij: Jacob Jan Louwen Woonplaats: Jutphaes Eerste Partij: Cornelis Jan Louwen Woonplaats: ---, op 't Sant Eerste Partij: Frans Gerberts Woonplaats: ---, op Den Dystell Eerste Partij: overige kinderen en erfgenamen Tweede Partij: Aert Corneliss Coorn Woonplaats: Heycop Assistent: Peter de With Woonplaats: Jutphaes Assistent: Oth Gerritss van der Toll Woonplaats: Ryerscop Aktedatum: 11-03-1667 Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U048a003
Procuratie - om toestemming te geven voor het transport door Cornelis Janss Lauwen naar Isack Dirckss Veen van 6 morgen land te Heikop Aktenummer: 121 Datum: 13-01-1672 Soort akte: Procuratie Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: om toestemming te geven voor het transport door Cornelis Janss Lauwen naar Isack Dirckss Veen van 6 morgen land te Heikop Personen: Mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans, in leven echtelieden: Constituant: Marichien Adriaens Echtgenoot: wed. Peter Janss Lauwen, zoon Woonplaats: Lopick Constituant: haar onmondige kinderen De kinderen van + Aeltgen Jans, dochter: Constituant: Jan Gerritss, onmondige zoon uit 1e huwelyk met Gerrit Wouterss Constituant: Jannichien Gerrits, onmondige dochter uit 1e huwelyk met Gerrit Wouterss Voogd: Cornelis Wouterss, oom Woonplaats: Seyst Constituant: Gerrit Willemss, onmondig Voogd: Willem Gerbrantss, vader Echtgenoot: wedr. Aeltgen Jans Geconstitueerde: Jacob Jans Lauwen Geconstitueerde: Bernardt van Kennewech Bijzonderheden: Marichien Adriaens is erfgename van haar overleden kinderen Laurens Peterss en Meynsgen Peters Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a001
Goedkeuring - van onderstaand transport van 6 morgen land Aktenummer: 173 Datum: 21-09-1681 Soort akte: Goedkeuring Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: van onderstaand transport van 6 morgen land Personen: Gewezen mede-erfgenamen van Jan Lauwen en Tryntgen Jans: De kinderen van + Piter Janss Lauwen, zoon en Merrichien Adriaens: Goedkeurder: Herman Piterss Woonplaats: Heycop Goedkeurder: Dirckgen Piters Woonplaats: Heycop Goedkeurder: Aentgen Piters De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste echtge- noot en Willem Gerbrantss, tweede echtgenoot: Goedkeurder: Jan Corneliss de Wael Echtgenoot: x Jannichien Gerrits Woonplaats: Seyst Goedkeurder: Henrick Egbertss van Ockhuysen Echtgenoot: x Lysbet Gerrits Woonplaats: [Oostveen], aen de Blauwcapel Goedkeurder: Gerrit Willemss Woonplaats: [Oostveen], aen de Blauwcapel Verwijzingen: transport d.d. 9-2-1672 voor het gerecht van Heicop Bijzonderheden: Jan Lauwen en Tryntgen Jans woonden te Heicop Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002
Procuratie - om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Aktenummer: 246 Datum: 28-04-1683 Soort akte: Procuratie Notaris: J. van Aelst Samenvatting: om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Personen: De (klein)kinderen en mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans: Constituant: Jacob Janss Lauwen Woonplaats: Heycop De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste man, en Willem Gerbrandtss, tweede man: Constituant: Jan Corneliss de Wael Echtgenoot: x Jannichien Gerrits Constituant: Gerrit Willemss Constituant: Jan Henrickss van Dwarsvelt Echtgenoot: Merrichien NN, eerder wed. Jan Gerritss De kinderen van Piter Janss: Constituant: Herman Piterss Constituant: Dirckgen Piters Constituant: Aentgen Piters Constituant: Frans Gerbrantss Echtgenoot: x Aeffgen Jans Geconstitueerde: Frederick van Merkerck Geconstitueerde: NN Bijzonderheden: met extra exemplaar van akte dat niet is afgemaakt Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002.

tr.
met

Jan Laurens (Lauwen) Blaeckenburch (Blieckendael) https://gw.geneanet.org/sclilian?lang=nl&pz=lilian&nz=oudhof&p=jan+laurens&n=lauwen+laurensz+blaeckenburch+blieckendael]][[, zn. van NN Lauwen,
, Aktenummer: 246 Datum: 28-04-1683 Soort akte: Procuratie Samenvatting: om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Geconstitueerde: Frederick van Merkerck Beroep: advocaet 's hooffs van Utrecht Constituant: Jacob Janss Lauwen Woonplaats: Heycop Jan Corneliss de Wael Naam partner: x Jannichien Gerrits Gerrit Willemss Jan Henrickss van Dwarsvelt Naam partner: Merrichien NN, eerder wed. Jan Gerritss Herman Piterss Dirckgen Piters Aentgen Piters Frans Gerbrantss Naam partner: x Aeffgen Jans Overige belanghebbenden: - De (klein)kinderen en mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans - De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste man, en Willem Gerbrandtss, tweede man De kinderen van Piter Janss Bijzonderheden: met extra exemplaar van akte dat niet is afgemaakt Notaris: J. VAN AELST Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002
Akkoord - indien tweede party gehuurde hofstede op korte termyn verlaat wordt restant van zyn pachtschuld kwytgescholden Datering: 11-03-1667 Aktenummer: 249 Datum: 11-03-1667 Soort akte: Akkoord Notaris: H. VAN ZUYLEN Samenvatting: indien tweede party gehuurde hofstede op korte termyn verlaat wordt restant van zyn pachtschuld kwytgescholden Personen: Kinderen en erven Tryntgen Jans: Eerste Partij: Jacob Jan Louwen Woonplaats: Jutphaes Eerste Partij: Cornelis Jan Louwen Woonplaats: ---, op 't Sant Eerste Partij: Frans Gerberts Woonplaats: ---, op Den Dystell Eerste Partij: overige kinderen en erfgenamen Tweede Partij: Aert Corneliss Coorn Woonplaats: Heycop Assistent: Peter de With Woonplaats: Jutphaes Assistent: Oth Gerritss van der Toll Woonplaats: Ryerscop Aktedatum: 11-03-1667 Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U048a003
Procuratie - om toestemming te geven voor het transport door Cornelis Janss Lauwen naar Isack Dirckss Veen van 6 morgen land te Heikop Aktenummer: 121 Datum: 13-01-1672 Soort akte: Procuratie Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: om toestemming te geven voor het transport door Cornelis Janss Lauwen naar Isack Dirckss Veen van 6 morgen land te Heikop Personen: Mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans, in leven echtelieden: Constituant: Marichien Adriaens Echtgenoot: wed. Peter Janss Lauwen, zoon Woonplaats: Lopick Constituant: haar onmondige kinderen De kinderen van + Aeltgen Jans, dochter: Constituant: Jan Gerritss, onmondige zoon uit 1e huwelyk met Gerrit Wouterss Constituant: Jannichien Gerrits, onmondige dochter uit 1e huwelyk met Gerrit Wouterss Voogd: Cornelis Wouterss, oom Woonplaats: Seyst Constituant: Gerrit Willemss, onmondig Voogd: Willem Gerbrantss, vader Echtgenoot: wedr. Aeltgen Jans Geconstitueerde: Jacob Jans Lauwen Geconstitueerde: Bernardt van Kennewech Bijzonderheden: Marichien Adriaens is erfgename van haar overleden kinderen Laurens Peterss en Meynsgen Peters Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a001
Goedkeuring - van onderstaand transport van 6 morgen land Aktenummer: 173 Datum: 21-09-1681 Soort akte: Goedkeuring Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: van onderstaand transport van 6 morgen land Personen: Gewezen mede-erfgenamen van Jan Lauwen en Tryntgen Jans: De kinderen van + Piter Janss Lauwen, zoon en Merrichien Adriaens: Goedkeurder: Herman Piterss Woonplaats: Heycop Goedkeurder: Dirckgen Piters Woonplaats: Heycop Goedkeurder: Aentgen Piters De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste echtge- noot en Willem Gerbrantss, tweede echtgenoot: Goedkeurder: Jan Corneliss de Wael Echtgenoot: x Jannichien Gerrits Woonplaats: Seyst Goedkeurder: Henrick Egbertss van Ockhuysen Echtgenoot: x Lysbet Gerrits Woonplaats: [Oostveen], aen de Blauwcapel Goedkeurder: Gerrit Willemss Woonplaats: [Oostveen], aen de Blauwcapel Verwijzingen: transport d.d. 9-2-1672 voor het gerecht van Heicop Bijzonderheden: Jan Lauwen en Tryntgen Jans woonden te Heicop Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002
Procuratie - om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Aktenummer: 246 Datum: 28-04-1683 Soort akte: Procuratie Notaris: J. VAN AELST Samenvatting: om afstand te doen van 12 morgen wei-, bouw- en hooiland te Heikop ten behoeve van Cornelis Janss Lauwen, zoon en mede-erfgenaam van Jan Lauwen en Tryntgen Jans Personen: De (klein)kinderen en mede-erven Jan Lauwen en Tryntgen Jans: Constituant: Jacob Janss Lauwen Woonplaats: Heycop De kinderen van Aeltgen Jans en Gerrit Wouterss, eerste man, en Willem Gerbrandtss, tweede man: Constituant: Jan Corneliss de Wael Echtgenoot: x Jannichien Gerrits Constituant: Gerrit Willemss Constituant: Jan Henrickss van Dwarsvelt Echtgenoot: Merrichien NN, eerder wed. Jan Gerritss De kinderen van Piter Janss: Constituant: Herman Piterss Constituant: Dirckgen Piters Constituant: Aentgen Piters Constituant: Frans Gerbrantss Echtgenoot: x Aeffgen Jans Geconstitueerde: Frederick van Merkerck Geconstitueerde: NN Bijzonderheden: met extra exemplaar van akte dat niet is afgemaakt Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U049a002.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1620     


Jan Cornelis Joosts Romein
Jan Cornelis Joosts Romein (Romain), geb. Lopik, ovl. Heicop,
, Procuratie - om met Jan Louwen en de overige mede-erfgenamen de boedel van Jan Cornelis Joosten Romain te scheiden en aflossingen en kooppenningen te innen Datering: 13-11-1653 Aktenummer: 110 Datum: 13-11-1653 Soort akte: Procuratie Samenvatting: om met Jan Louwen en de overige mede-erfgenamen de boedel van Jan Cornelis Joosten Romain te scheiden en aflossingen en kooppenningen te innen Notaris: J. VAN SNELDERWEERT Personen: Constituant: (klein)kinderen van Cornelis Janss Coyman en Jannichgen Herberts, in leven echtelieden: Constituant: Herbert Corneliss Coyman Woonplaats: Lopick Constituant: Claes Janss Straver Echtgenoot: x Cuyntgen Cornelis Coymans Constituant: onmundige kinderen van Jan Andriess en Maria Cornelis, in leven echtelieden: Constituant: Andries Janss Constituant: Beatricx Jans Geconstitueerde: Luduwyck van Milligen Echtgenoot: x Stephania van Rietvelt, dochter van Steven Adriaenss van Rietvelt en Maria Jans Romain Beroep: goutsmith Woonplaats: Utrecht Aktedatum: 13-11-1653 Herbert Cornelisz Coijman wonende in Lopik voor hemzelven en hem sterckmaeckende en de rato caverende voor Claes Jansz Straver als man en voocht van Cuijntgen Cornelis Koijmans, mitsgaders voor Andries Jansz en Beatrix Jans, onmundige nagelaten kinderen van Jan Andriesz en Maria Cornelis in haer leven echteluijden, te samen kinderen, swagers en kintskinderen van sal. Cornelis Jansz Coijman en Jannichgen Herberts gewesene echteluijden, ende oversulcx voor een vierde partie erffgenamen van sal. Jan Cornelis Joosten Romain, in sijn leven meer gewoont hebbende in Lopick voorsz. en gestorven op Heijcop, ende verclaerden sij comparanten in dier qualitate geconstitueert en machtich gemaeckt te hebben als sij doen bij desen Luduwijck van Milligen goutsmith deser stadts borger als man en voocht van Stephania van Rietvelt, dochter van sal. Steven Adriaensz van Rietvelt en Maria Jans Romain nagel. dochter van den voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain, welcken Milligen cum suis voor een tweede vierde partie erffgenaem is van den voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain, special. omme .. te vorderen ende procederen met Jan Louwen .. tot schiftinge, scheijdinge en deijlinge van de goederen ende nalatenschap bij de voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain nagelaten, ende daarmee voorts met de erfgenamen van de twee andere staecken te procederen .. Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U046a001.

tr.
met

Antje .

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1590 Lopik    


NN Lauwen
NN Lauwen (Laurens),
, Blakenburg
Dit mogelijk versterkte huis stond in Jaarsveld, gemeente Lopik. Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend. Geschiedenis In de archieven komen we 1352 de naam Blakenburg tegen dat in Jaarsveld was gelegen. Op grond van het feit dat deze naam eindigt op -burg, zouden we hier te maken kunnen hebben gehad met een versterkt huis. In 1593 komen we in de metingslijst van het 'Dijkarchief tegen. Blakenburg was gelegen in de tegenwoordige polder Wiel, even ten westen van de Rolafweg.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Antje
Antje .

tr.
met

Jan Cornelis Joosts Romein (Romain), geb. Lopik, ovl. Heicop,
, Procuratie - om met Jan Louwen en de overige mede-erfgenamen de boedel van Jan Cornelis Joosten Romain te scheiden en aflossingen en kooppenningen te innen Datering: 13-11-1653 Aktenummer: 110 Datum: 13-11-1653 Soort akte: Procuratie Samenvatting: om met Jan Louwen en de overige mede-erfgenamen de boedel van Jan Cornelis Joosten Romain te scheiden en aflossingen en kooppenningen te innen Notaris: J. VAN SNELDERWEERT Personen: Constituant: (klein)kinderen van Cornelis Janss Coyman en Jannichgen Herberts, in leven echtelieden: Constituant: Herbert Corneliss Coyman Woonplaats: Lopick Constituant: Claes Janss Straver Echtgenoot: x Cuyntgen Cornelis Coymans Constituant: onmundige kinderen van Jan Andriess en Maria Cornelis, in leven echtelieden: Constituant: Andries Janss Constituant: Beatricx Jans Geconstitueerde: Luduwyck van Milligen Echtgenoot: x Stephania van Rietvelt, dochter van Steven Adriaenss van Rietvelt en Maria Jans Romain Beroep: goutsmith Woonplaats: Utrecht Aktedatum: 13-11-1653 Herbert Cornelisz Coijman wonende in Lopik voor hemzelven en hem sterckmaeckende en de rato caverende voor Claes Jansz Straver als man en voocht van Cuijntgen Cornelis Koijmans, mitsgaders voor Andries Jansz en Beatrix Jans, onmundige nagelaten kinderen van Jan Andriesz en Maria Cornelis in haer leven echteluijden, te samen kinderen, swagers en kintskinderen van sal. Cornelis Jansz Coijman en Jannichgen Herberts gewesene echteluijden, ende oversulcx voor een vierde partie erffgenamen van sal. Jan Cornelis Joosten Romain, in sijn leven meer gewoont hebbende in Lopick voorsz. en gestorven op Heijcop, ende verclaerden sij comparanten in dier qualitate geconstitueert en machtich gemaeckt te hebben als sij doen bij desen Luduwijck van Milligen goutsmith deser stadts borger als man en voocht van Stephania van Rietvelt, dochter van sal. Steven Adriaensz van Rietvelt en Maria Jans Romain nagel. dochter van den voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain, welcken Milligen cum suis voor een tweede vierde partie erffgenaem is van den voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain, special. omme .. te vorderen ende procederen met Jan Louwen .. tot schiftinge, scheijdinge en deijlinge van de goederen ende nalatenschap bij de voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain nagelaten, ende daarmee voorts met de erfgenamen van de twee andere staecken te procederen .. Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U046a001.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1590 Lopik