Cees Hagenbeek
Annetge Wouters van der Mij
Annetge Wouters van der Mij.

otr. Schiedam op 19 apr 16301, tr. Schiedam op 19 apr 1630 (getuige: zijn aangetrouwd oom Jacob Leendertsz Veen)
met

Matthijs Jansz (Ties, Tiesen, Thijs) van Tendeloo2,3, zn. van Jan Thijsz van Tendeloo (brandewijnverkoper, waert in 't Roode Hart) en Lijntgen Joosten Blos, geb. circa 1607, bakker.

Matthijs Jansz van Tendeloo.
Matijs Jansz van Tendeloo wonende te Schiedam en Joost Jansz van Tendeloo, wonende te Schiedam bejaarde zonen van wijlen Jan Thijsz gewoond hebbend en overleden te Schiedam en Thonis Sebastiaensz wonende te Schiedam, als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Jan Thijsz, bevestigen te hebben ontvangen van Cornelis Jansz potbacker, universeel erfgenaam van wijlen Adriaena Lourisdr weduwe van Gillis Galeynsz, beenhacker, gewoond hebbend te Schiedam, volgens testament d.d. 24.05.1630 gepasseerd t.o.v. notaris Willem Jacobsz, een bedrag van 100 gulden in volkomen voldoening van het legaat, dat aan genoemde kinderen is vermaakt Trijntgen Thonisdr Schiedam.
Comparant Thonis Sebastiaensz handelt tevens namens zijn mede voogd Willem van der Vecht. Oud hoofdman van het Bakkers-Gilde te Schiedam, zie Jan Anthonisz. Ruijter, Bakker en thans hoofdman van het Bakkers-Gilde alhier, in dato 20 september 1641.
24-05-1631. Thijs Jansz. van Tendeloo voor hem zelve mitsgaders Willem van der Bergh en Thonis Bastiaensz. voogden over Joost Jansz. van Tendeloo en Cathalijntgen Jansdr. van Tendeloo, allen kinderen en erfgenamen van Jan Thijsz. van Tendeloo en Lijntgen Joostensdr. Blos beiden zaliger verkopen Hans Vuijs tijkwerker een huis en erf gelegen op de Dam, belend W het huis van Huijbrecht Cornelisz. cuijper zalr en O s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Pieter Rommersz, oude waarbrief van 18-06-1611 en zeker contract onder de hand aangaande dit verkochte huis en het huis en erf van de weduwe van Pieter Rommersz. van 19-03-1623, belast met 21 st per jr en 232 gld te betalen in termijnen van 49 gld per jr, als restant van de oude custingbrief door Gillis Willemijnsz. voor schepenen alhier gepasseerd en voorts met 230 gld in gereed geld ontvangen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost*1647 Schiedam 1717 Leiden 70
Maria     Bronnen:
1.Stadstrouwboek Schiedam (Ondertrouw) (T 317), Gemeentearchief Schiedam, DTB Schiedam, Inventarisnr.: 712, Schiedam, van 1610 tot 1631 (19 apr 1630 blz. 196)
2.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (24 mei 1631)
3.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)

Wouter Arijens van der Mij
Wouter Arijens van der Mij, ovl. voor mei 1647.

relatie
met

Maertgen Arents.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetge     


Lijntgen Joosten Blos
Lijntgen Joosten Blos2,1, betaalt Haardstedengeld 4-00-00 in Schiedam in 1628, ovl. tussen 1628 en 1630.

tr.
met

Jan Thijsz van Tendeloo2,4,3, zn. van Matthijs Jans van Tendeloo, geb. circa 1585, brandewijnverkoper, waert in 't Roode Hart, ovl. Schiedam op 27 mrt 1625.

Jan Thijsz van Tendeloo.
[gevonden via de site van Hogenda]].
Nr. 598 folio 302 d.d. 07-02-1604.
Cornelis Aertsz. Kievith waard in Dordrecht heeft verkocht aan Jan Thijsz. van Tendeloo brandewijnverkoper een huis en erf aan het Marktveld, genaamd het Vlijegende Hert, belend ten W: Arent Jansz. bakker en ten O: Job Cornelisz. stoeldraaier. Koopsom f 575, te betalen met f 200 contant en de rest op f 50 per jaar. Belast met 21 st. per jaar, te ontvangen door het Gasthuis en nog f 0-07-08 per jaar, te ontvangen door de kerk. De goot aan de oostzijde van dit huis zal door de koper en Job Cornelisz. half om half onderhouden worden. De koper zal nog voldoen de oude kustingbrief welke Adriaen Pietersz. op dit huis sprekende heeft, inhoudende nog f 1.400, te betalen met f 100 per jaar. Penningborgen: Willem Willemsz. van der Vecht en Frans Maes Heijndricxz, elk voor de helft.
169. 21-03-1620. Thijsgen Ariensdr. (Spronx) weduwe van Michiel Jansz. van Waert verkoopt Jan Thijsz. van Tendeloo een huisje en erf gelegen achter het erf van de verkoopster achter haar huis genaamd de Paauw daarin zij tegenwoordig woont, strekkende tot achter aan de plaats van de koper, voor 160 gld in gereed geld met voorwaarden dat de gang die verkoopster altijd door hetzelfde huisje heeft gehad alsnog door haar in dier voege als zij hetzelve gebruikt heeft tot een vrije uitgang gebruikt zal mogen dienen.
169v. 21-03-1620. Jan Thijsz. van Tendeloo verkoopt Pouwels Prins goudsmid een huis en erf ter zijden aan het erf van de verkoper, strekkende tegen kopers huis, voor 110 gld in gereed geld met regels voor het licht en goot. Zolang koper en zijn vrouw wijnsteken en langer niet mogen zij de poort van de verkoper gebruiken.
Nr. 24 folio 5 d.d. 24-07-1624.
Gillis Willemgusz. tijkwerker te Nijmegen constitueert Goris Pallidaensz. tijkwerker alhier om gifte te geven aan Jan Mathijsz. van Tendeloo brandewijnverkoper, van part in een huis en erf op de Dam alhier.
Nr. 650 folio 295 d.d. 3-5-1614.
Heijltgen Pietersdr. weduwe Floris Jansz. kuiper geassisteerd met Pieter Florisz. haar zoon en gekozen voogd heeft verkocht aan Huijch Woutersz. Bol haar schoonzoon een huis en erf voor de kerk tegenover de waag, belend ten Z: de gang van de huizing van de Pauw en Jan Thijsz. Tendeloo en ten N: Jan Jacobsz. schoenlapper, strekkende voor van de straat tot achter aan de huizing van Jan Thijsz. De oude waarbrief in dato 11-05-1596. Koopsom f 600, in mindering hierop neemt de koper tot zijn last een losrente van f 6-05-00 per jaar, te lossen de penning 16, met een hoofdsom van f 100,.
toekomende de boedel van zaliger Frans Crijnen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1607     
Catalijntgen     
Joost  1638   Bronnen:
1.Haardstedengeld Schiedam (A 143), Archief: Oud Archief Schiedam, Inv. nummer: 1446, 1628
2.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (24 mei 1631)
3.Oud Rechterljk Archief Schiedam (ORA 046), GA Schiedam, Giftboek, Inventarisnr.: 332, trnsport van onroerende zaken, Schiedam, 1604 (5 feb 1604)
4.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 029), Gemeentearchief Schiedam, Oud Rechterlijk Archief nadere toeg. 19, Inventarisnr.: 603, Register van Akten van machtiging, Schiedam, 24 jul 1624 (24 jul 1624)

Matthijs Jans van Tendeloo
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo patrilineair

Matthijs Jans van Tendeloo, geb. circa 1560.

Matthijs Jans van Tendeloo.
Thijs Jansz. van Tendeloo voor hem zelve mitsgaders Willem van der Bergh en Thonis Bastiaensz. voogden over Joost Jansz. van Tendeloo en Cathalijntgen Jansdr. van Tendeloo, allen kinderen en erfgenamen van Jan Thijsz. van Tendeloo en Lijntgen Joostensdr. Blos beiden zal verkopen Hans Vuijs tijkwerker een huis en erf gelegen op de Dam, belend W het huis van Huijbrecht Cornelisz. cuijper zalr en O s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Pieter Rommersz, oude waarbrief van 18-06-1611 en zeker contract onder de hand aangaande dit verkochte huis en het huis en erf van de weduwe van Pieter Rommersz. van 19-03-1623, belast met 21 st per jr en 232 gld te betalen in termijnen van 49 gld per jr, als restant van de oude custingbrief door Gillis Willemijnsz. voor schepenen alhier gepasseerd en voorts met 230 gld in gereed geld ontvangen.


Hij krijgt 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1585  1625 Schiedam 39
Dignum     


Dignum van Tendeloo
Dignum (Dingenom) van Tendeloo1.

Dignum van Tendeloo.
Jacob Lourisz. (mz. Leendertsz) Veen gehuwd gehad hebbende Dignum Mathijsdr. van Tendeloo weduwe van Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt  op 12 Mei 1635 aan Engeltgen Cornelisdr. weduwe Barent Arentsz. van Out Beijerlant gewoond hebbende Rotterdam een huis en erf gelegen op de Haven, belend N s-heren steeg en Z de gang van Jan Cornelisz. Veen scheepstimmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis zo van Jan Fransz. de Bruijcker als het loodsje van de voorsz. Jan Veen, (oude brief van 17-05-1586 alsmede een extract authentiek van het giftboek dezer stede van 18-12-1614), belast met 6 gld per jr tbv de Heilige Geest dezer stede, losbaar de penning 16, en daarenboven voor 1000 gld, daarvan verkoper 400 gld heeft ontvangen en koopster houdt de resterende 600 gld tegen een rente de penning 16 of 37 gld 10 st per jr, te lossen met 100 gld per jr.

tr. (1)
met

Willem Willemsz van der Vecht.

tr. (2)
met

Jacob Leendertsz Veen1, brandewijnbrander, huwelijksgetuige van zijn neef Matthijs Jansz van Tendeloo en Annetge Wouters van der Mij Schiedam op 19 apr 1630.

Jacob Leendertsz Veen.
177v. 03-04-1634. Jacob Leendertsz. Veen brandewijnbrander burger alhier gehuwd met Dingenom Mathijsdr. van Tendelo weduwe Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt Mathijs en Joost Jansz. van Tendeloo broers 316 gld custingpenningen te betalen in termijnen van 38 gld per jr, daarvan de paeije verschenen mei 1629 komt tbv de kopers, zijnde de brief gepasseerd op 08-05-1610 tlv Leendert Pietersz. lijndraaier en zijn verbonden hypotheek, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.


Bronnen:

1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)

Willem Willemsz van der Vecht
Willem Willemsz van der Vecht.

tr.
met

Dignum (Dingenom) van Tendeloo1, dr. van Matthijs Jans van Tendeloo, tr. (2) met Jacob Leendertsz Veen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Dignum van Tendeloo.
Jacob Lourisz. (mz. Leendertsz) Veen gehuwd gehad hebbende Dignum Mathijsdr. van Tendeloo weduwe van Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt  op 12 Mei 1635 aan Engeltgen Cornelisdr. weduwe Barent Arentsz. van Out Beijerlant gewoond hebbende Rotterdam een huis en erf gelegen op de Haven, belend N s-heren steeg en Z de gang van Jan Cornelisz. Veen scheepstimmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis zo van Jan Fransz. de Bruijcker als het loodsje van de voorsz. Jan Veen, (oude brief van 17-05-1586 alsmede een extract authentiek van het giftboek dezer stede van 18-12-1614), belast met 6 gld per jr tbv de Heilige Geest dezer stede, losbaar de penning 16, en daarenboven voor 1000 gld, daarvan verkoper 400 gld heeft ontvangen en koopster houdt de resterende 600 gld tegen een rente de penning 16 of 37 gld 10 st per jr, te lossen met 100 gld per jr.


Bronnen:

1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)

Hendrik Nicolai
Hendrik Nicolai, geb. op 22 feb 1918.

tr.
met

Gerritje Groenewoud, geb. op 14 jan 1922.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1957 Drogeham    


Gerritje Groenewoud
Gerritje Groenewoud, geb. op 14 jan 1922.

tr.
met

Hendrik Nicolai, geb. op 22 feb 1918.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1957 Drogeham    


Lijsbeth Mommersen
Lijsbeth Mommersen, ged. Leiden (Marekerk) op 5 apr 1671 (getuige: haar tante Trijntje Mommers) Laurens Lipkus en Maria Pieters.

  • Moeder:
    Margarita Gerrits Lipkus1 (Lepkens, Lipkes, Lipkens), ged. Leiden (Pieterskerk) op 9 apr 1642 (getuigen: Aeltien Korbrecht en Jannetie Lipkens), doopgetuige van haar kleinzoon Claes Mommers Leiden (Hooglandse Kerk) op 15 nov 1703, doopgetuige van haar kleinzoon Claes Mommers Leiden (Hooglandse Kerk) op 15 jan 1708, doopgetuige van haar neef Andries Laterveer Leiden (Hooglandse Kerk) op 20 okt 1680, ondertrouw getuige van haar zwager Eycke Jansz Laterveer en haar schoonzuster Trijntje Mommers Leiden op 25 nov 1673.Bronnen:

1.Notariele akte Leiden (Notar 385), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1584, Aflossingsherinnering schuld, Adriaen Wolff, Leiden, van 1681 tot 1715 (12 feb 1704 akte 107)
2.K.O. register S Leiden (T 052), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, NH, Leiden, van 1664 tot 1667 (13 feb 1665 blz. 65)

Johannes Mommerse
Johannes Mommerse, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 dec 1669 (getuigen: zijn tante Trijntje Mommers, Laurens Lipkus en  Anna Evertsdr).

  • Moeder:
    Margarita Gerrits Lipkus1 (Lepkens, Lipkes, Lipkens), ged. Leiden (Pieterskerk) op 9 apr 1642 (getuigen: Aeltien Korbrecht en Jannetie Lipkens), doopgetuige van haar kleinzoon Claes Mommers Leiden (Hooglandse Kerk) op 15 nov 1703, doopgetuige van haar kleinzoon Claes Mommers Leiden (Hooglandse Kerk) op 15 jan 1708, doopgetuige van haar neef Andries Laterveer Leiden (Hooglandse Kerk) op 20 okt 1680, ondertrouw getuige van haar zwager Eycke Jansz Laterveer en haar schoonzuster Trijntje Mommers Leiden op 25 nov 1673.Bronnen:

1.Notariele akte Leiden (Notar 385), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1584, Aflossingsherinnering schuld, Adriaen Wolff, Leiden, van 1681 tot 1715 (12 feb 1704 akte 107)
2.K.O. register S Leiden (T 052), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, NH, Leiden, van 1664 tot 1667 (13 feb 1665 blz. 65)

Neeltgen Everts Blaser
Neeltgen Everts Blaser, ged. Alphen a/d Rijn op 21 jul 16271.

  • Vader:
    Evert Aertsz Blaser, zn. van Aert Blaser, geb. Alphen a/d Rijn circa 1600, ovl. voor 1668, Hij krijgt geen kinderen, otr. Alphen a/d Rijn op 7 nov 16252, tr. Alphen a/d Rijn op 25 nov 1625 met

tr.
met

Jan Leendertsz van der Lucht.


Bronnen:

1.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Geref. Alphen a/d Rijn, van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (21 jul 1627 blz. 28)
2.Trouwboek Alphen a/d Rijn (T 276), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 26, Geref, Alphen a/d Rijn, van 23 okt 1622 tot jan 1644  (7 nov 1654 blz. 15)

Anneke Mommers
Anneke Mommers (Momar), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 5 jul 1648 (getuigen: Geertgen Fransen, Jan Schoenmaker en  Annetgen Momar).


Marij Mommers
Marij Mommers, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 jul 1650 (getuigen: Annetjen Pietersz en Jan Monnie).

otr. Leiden op 11 jun 1677, tr.
met

Jan Pieters van der Velde, lakenbereider in de Boomgaertsteech.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1683 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Jan Pieters van der Velde
Jan Pieters van der Velde, lakenbereider in de Boomgaertsteech.

otr. Leiden op 11 jun 1677, tr.
met

Marij Mommers, dr. van Andries Jansz Mommers en Annetje Eversdr, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 jul 1650 (getuigen: Annetjen Pietersz en Jan Monnie).

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1683 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Annetje Eversdr
Annetje (Annetgen) Eversdr (Drien), doopgetuige van haar kleindochter Maria van der Velde Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 mei 1683, in de Boomgaertsteech Leiden in nov 1673, ovl. na mei 1683.

tr. circa 1642
met

Andries Jansz Mommers (Moune, Momar), geb. waarschijnlijk Aken [Duitsland] circa 1617.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1642 Aken [Duitsland] 1704  62
Trijntje*1650 Leiden 1726 Leiden 75
Anneke~1648 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Marij~1650 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Adriana Catharina Laterveer
Adriana Catharina Laterveer, ged. op 24 jun 1711, begr. op 15 mei 1777.

otr. Leiden op 5 jan 1741, tr.
met

Jan Vlek, zn. van Pieter Vlek en Sibilla van Lintrop, ged. op 21 aug 1698, marktschipper op Den Haag.


Jan Vlek
Jan Vlek, ged. op 21 aug 1698, marktschipper op Den Haag.

otr. Leiden op 5 jan 1741, tr.
met

Adriana Catharina Laterveer, dr. van Andries Laterveer (zijdeverver) en Johanna Maria van der Slot, ged. op 24 jun 1711, begr. op 15 mei 1777.


Pieter Vlek
Pieter Vlek.

tr.
met

Sibilla van Lintrop.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1698     


Sibilla van Lintrop
Sibilla van Lintrop.

tr.
met

Pieter Vlek.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1698     


Geertruy Slingerland
Geertruy Slingerland.

relatie
met

Johannes Laterveer, zn. van Johannes Laterveer (rokjeswever) en Elizabeth van der Horst, ged. Leiden op 17 feb 17651, baaywerker, ovl. Leiden op 15 feb 1806, begr. aldaar op 19 feb 1806.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1782 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 502), RAL Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 502, NH, Leiden, vanaf 1720 (17 feb 1765)