Website van Cees Hagenbeek
Jantien Krijt
in
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Parenteel van Jan Scharloo.

Jantien Krijt.

tr.
met

Jasper Bik, zn. van Gerard (Gerard Paulus Jozef) Bik en Magda (Magdalena) Breedveld, geb. Leiden op 3 jun 1978.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Eelke Kauffman
in
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Parenteel van Jan Scharloo.

Eelke Kauffman.

tr.
met

Rutger Bik, zn. van Gerard (Gerard Paulus Jozef) Bik en Magda (Magdalena) Breedveld, geb. Leiden op 13 jan 1984, archeoloog


Michael Halliwell
in
Parenteel van Jan Scharloo.

Michael Halliwell.

relatie
met

Paulus Breedveld, zn. van Fred (Ferdinand) Breedveld en Truus (Geertrui) Lepelaar, geb. Leiden op 11 mrt 1943.

 


Jasper Jacobse Verhoef
Jasper Jacobse Verhoef, geb. Valkenburg.

otr. Koudekerk a/d Rijn op 8 mrt 1665, tr. Koudekerk a/d Rijn op 22 mrt 1665
met

Trijntje Dircxz van Lelievelt, dr. van Dirck Dircks van Lelievelt, doopgetuige van haar nicht Anna Lelivelt Koudekerk a/d Rijn op 2 sep 1691,
, er is een Trijntje Dircks van Lelievelt, rond 1643 is geboren en trouwt op 22 maart 1665 met Jasper Jacobsz Verhoef te Koudekerk


Jan Janse van Heijningen
Jan Janse van Heijningen, ged. op 1 jan 1645, advocaat/notaris,
, Opdracht ten behoeve van Jan Janz van Heijningen de jonge.
Ik Jacob van Dorp Schout in de ambagte van Alphen ende Rietveld doe kont dat voor mij mitsgaders Steven van Heijningen ende Hendrik Adriaan Oostenrijck schepenen in deselven ambagte gekomen ende gecompareert was Grietje Jans van Heijningen,meerderjarige ongetouwde. dogter van desen,geassisteerd met Cornelis Clase de Haan den oude als gekomen voogd van de voornoemde Grietje dogter en mede erfgenaam voor een derde van wijlen Jan Leendertz van Heijningen ende Marie Jans van arm ende verklaarden bij sitdag verkogt te hebben ende dienten gevolge in vollen vrije eijgend om op te dragen,mits desen,aan en ten behoeve van Jan Janz van Heijningen de jonge mede onsen inwooner, haar comparant aandeel in huijs ende er ve in de Loet in desen Ambagte.
Daar in het verdere toebehoort aan Jan Janz van Heijningen ende Jannitje Jans van Heijningen wed.van Willem Cornelis de Jong aan de voornoemde Leendert opgedragen op den 13 maij 1653.
Strekkende int verl.van de Heereweg af tot het land van Jan Boom,belent ten oosten denselven Jan Boom met een houttuijn ende sloot,voorn.erve toe volgens sekere attestatie gepasseert bij Cornelis Sijmen Hoogenburg in dato den 23 september 1609,ende ten westen belent den heer burgenmeester Gerard Gaal. Vrij als binnenhuijs ende erve indien voogen sij beloofden sij comparant verkogte te sullen vragen en de waren als regt was onder verband als na regten, ende eijndelijk bekende gij comparant ten hare desen kopinge ende opdragt ten genoegen te sijn voldaan,ende bataald den laatsten penning met den eersten,ende dat met een somma van ses gls heden in gereden gelden ontvangen.
Op 13 januari 1689 compareerden voor notaris Jan van Heijningen en de getuigen Jacob Foular en Jacobus van Dam "Roochus Arents Luck, pr goederaet ende Arijens Middelburch". Ze verklaarden "ten versoecke van Claes Jansen van Bremen", dat zij op 11 januari "neffens den requirant en nogh eenige andere personen ten huijse van Amsem Arents van Spronsen hebben sitten drincken een soopjen brandewijn". Er ontstond twist, waarbij de dronken gastheer onder het uiten van grove scheldwoorden als "jouw bedelaar, jou schelm, jou sacramentshont" Claes Sansen met een degen trachtte te doorsteken. Met veel moeite gelukte het aan Pieter Goederaet de vechtenden, die op de grond gerold waren, van elkaar te scheiden, "waerop den reqt doen uijt de huijsinge van meergen. Amsem Arents is Maartjr Floren van der Hout, afkomstig van de Lier.
Jacob de Jong en echtgenote Maartje Floren van der Hout testeren 19 juni 1677 voor notaris Jan van Heijningen.
Zij maken elkaar tot erfgenamen. Hun kinderen krijgen samen Y 50 bij meerderjarigheid.
Zij stellen tot voogden: Hij zijn broer Tijs Huijgen en bij gebrek aan hem Leendert Sieren van der Bij wonend Ter Heijde.
Zij haar broer Cornelis Floren en bij gebrek aan hem
haar cosijne Willem Dirksz meester cleermaker tot Loosduinen.
[Zij is later getrouwd Ter Heijde 4?1?1682 met Olivier Arentsz Joncker,]
Bartelmies Gerritsz. heeft ontfangen uyt handen van notaris van Heijningen de somme van twee hondert gulden die gekomen is van den boel van Claes Pitersz.Timmerman en syn vrou Willemyn Cornelis die daer is geleeffydeert
syn dat de twee kinderen die indt weeshuys syn voor haer gedeelte souden hebben dit gelt heb ick den 4 juny ontfangen en is 200 gulders.

tr. (1) Den Haag op 8 nov 1682
met

Geertje Pentens Prins, geb. Den Haag op 1 jan 1660.

tr. (2) Koudekerk a/d Rijn op 22 sep 16691
met

Trijntje Clementsdr Keth, dr. van Clement Gerritsz Keth en Jannetje Dircxdr van der Burch, geb. Koudekerk a/d Rijn circa 1645, 2,
, er was nog een eerder Trijntje, gedoopt op 22 okt. 1629, die vermoedelijk jong is overleden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Bronnen:
1.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk a/d Rijn, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (22 sep 1669)
2.Doopboek Koudekerk aan de Rijn (D 254), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, Inventarisnr.: 1, NH, Koudekerk a/d Rijn, van 1624 tot 1693 (28 okt 1629 blz. 8)


Dirk van Lelievelt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Dirk van Lelievelt.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck     


Lijsgen Jacobs
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos

Lijsgen Jacobs.

tr.
met

Jan Claes Spruijt, zn. van Claes Cornelisz Spruijt, geb. Linschoten de Haer circa 1575.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elbert*1610  1664 Oudewater 53


Cornelis Dircks van Lelievelt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Cornelis Dircks van Lelievelt.


Claes Cornelisz Spruijt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos

Claes Cornelisz Spruijt, geb. de Haar circa 1525.

relatie (1)

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1575 Linschoten    

tr. (2)
met

Aechte Freriks.

Uit dit huwelijk een kind.


Jacob Leendertsz Veen
in
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jacob Leendertsz Veen1, brandewijnbrander, huwelijksgetuige van zijn neef Matthijs Jansz van Tendeloo en Annetge Wouters van der Mij Schiedam op 19 apr 1630,
, 177v. 03-04-1634. Jacob Leendertsz. Veen brandewijnbrander burger alhier gehuwd met Dingenom Mathijsdr. van Tendelo weduwe Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt Mathijs en Joost Jansz. van Tendeloo broers 316 gld custingpenningen te betalen in termijnen van 38 gld per jr, daarvan de paeije verschenen mei 1629 komt tbv de kopers, zijnde de brief gepasseerd op 08-05-1610 tlv Leendert Pietersz. lijndraaier en zijn verbonden hypotheek, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.

tr.
met

Dignum (Dingenom) van Tendeloo1, dr. van Matthijs Jans van Tendeloo,
, Jacob Lourisz. (mz. Leendertsz) Veen gehuwd gehad hebbende Dignum Mathijsdr. van Tendeloo weduwe van Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt  op 12 Mei 1635 aan Engeltgen Cornelisdr. weduwe Barent Arentsz. van Out Beijerlant gewoond hebbende Rotterdam een huis en erf gelegen op de Haven, belend N s-heren steeg en Z de gang van Jan Cornelisz. Veen scheepstimmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis zo van Jan Fransz. de Bruijcker als het loodsje van de voorsz. Jan Veen, (oude brief van 17-05-1586 alsmede een extract authentiek van het giftboek dezer stede van 18-12-1614), belast met 6 gld per jr tbv de Heilige Geest dezer stede, losbaar de penning 16, en daarenboven voor 1000 gld, daarvan verkoper 400 gld heeft ontvangen en koopster houdt de resterende 600 gld tegen een rente de penning 16 of 37 gld 10 st per jr, te lossen met 100 gld per jr, tr. (1) met Willem Willemsz van der Vecht. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)


Maertgen Arents
in
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Maertgen Arents.

relatie
met

Wouter Arijens van der Mij, ovl. voor mei 1647.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetge     


Johannes Tendelo
in
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo.

Johannes Tendelo, ged. RK Leiden op 20 feb 1720.

tr. Leiden op 22 apr 1747
met

Anna Catharina Vorster, dr. van Willem Vorster en Rosa van Kuick, ged. RK Leiden op 13 mei 1717


Anna Catharina Vorster
in
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo.

Anna Catharina Vorster, ged. RK Leiden op 13 mei 1717.

tr. Leiden op 22 apr 1747
met

Johannes Tendelo, zn. van Henricus van Tendeloo en Margariet Brant, ged. RK Leiden op 20 feb 1720


Willem Vorster
in
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo.

Willem Vorster, geb. Leiden circa 1680.

otr. Leiden op 23 dec 1701, tr.
met

Rosa van Kuick Rosa de Graaf, ged. RK Leiden op 3 mei 1675.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1717 Leiden    
Jan~1714 Leiden    


Rosa van Kuick
in
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo.

Rosa van Kuick Rosa de Graaf, ged. RK Leiden op 3 mei 1675.

otr. Leiden op 23 dec 1701, tr.
met

Willem Vorster, geb. Leiden circa 1680.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1717 Leiden    
Jan~1714 Leiden    


Jan Vorster
Jan Vorster, ged. RK Leiden op 5 mei 1714.

otr. Leiden op 11 mei 1737, tr.
met

Maria Passant.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella~1743 Leiden 1823 Leiden 79


Maria Passant
Maria Passant.

otr. Leiden op 11 mei 1737, tr.
met

Jan Vorster, zn. van Willem Vorster en Rosa van Kuick, ged. RK Leiden op 5 mei 1714.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella~1743 Leiden 1823 Leiden 79


Petronella Vorster
Petronella Vorster, ged. RK Leiden op 5 mei 1743, ovl. aldaar op 29 jan 1823.

otr. Leiden op 6 jul 1770, tr. Leiden op 21 jul 1770
met

Gabriel Gressie, ged. RK Leiden op 7 apr 1748.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1779 Leiden    


Gabriel Gressie
Gabriel Gressie, ged. RK Leiden op 7 apr 1748.

otr. Leiden op 6 jul 1770, tr. Leiden op 21 jul 1770
met

Petronella Vorster, dr. van Jan Vorster en Maria Passant, ged. RK Leiden op 5 mei 1743, ovl. aldaar op 29 jan 1823.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1779 Leiden    


Joannes Gressie
Joannes Gressie, ged. RK Leiden op 2 jun 1779.

tr. Leiden op 3 jun 1808
met

Dora (Dorothea) Hempes, ged. Leiden op 21 nov 1779.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Krijntje~1808 Leiden