Cees Hagenbeek
Willem Hendriksz Hoogwerf
Willem Hendriksz Hoogwerf (Hendrick Willemsz Jongendijckgraeff), geb. Berkel in jan 1579, ovl. Poortugaal op 12 mei 1658, begr. aldaar op 20 mei 1658.

Willem Hendriksz Hoogwerf.
landbouwer, schepen te Poortugaal 1607-1614, schout 1614-1658. Schepen van Poortugaal 1607/14, schout van Poortugaal 1614/58, schepen/heemraad van Roozand. In zijn tijd met 36'000 pond de rijkste boer van het eiland IJsselmonde, voornamelijk vanwege het vermogen van zijn vrouw. Landbouwer op de waarschijnlijk door hem gestichte hofstede "de hooge werf" aan de Kerkstraat te Poortugaal (later ten onrechte "het Jagdhuys van de graven van Egmond" genoemd). Van dit pand werd de monumentale bedstede naar het Museum van Oudheden te R'dam overgebracht. Grafschrift in de kerk van Poortugaal: "HIER LEIJDT BEGRAVEN WILLEM HEIJNDERICKSZ. HOOGEWORF IN SIJN LEVEN GHEWEEST SCHOUT VAN POORTEGAEL ONTTRENT 44 JAAREN ENDE IS GHESTORVEN OP DE 15en MEIJ INT JAAR ONS HEERE 1658 OUDT SIJNDE 79 JAAREN ENDE 4 MAANDEN". Boven de tekst in een grote circel 2 wapens: I (manswapen) 3 ketelhaken, II (vrouwswapen in een ovaal) een dubbelkoppige adelaar.(foto in de Nederlandsche Leeuw, 1989: 88).

tr. Poortugaal op 2 nov 1605
met

Neeltje Aarts van Driel, dr. van Aert Hendricksz van Driel (dijkgraaf, schepen, schout) en Geertruij Adriaensdr, geb. Poortugaal circa 1570, ovl. aldaar op 9 aug 1653.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1610 Poortugaal 1653 Poortugaal 43


Neeltje Aarts van Driel
Neeltje Aarts van Driel, geb. Poortugaal circa 1570, ovl. aldaar op 9 aug 1653.

tr. Poortugaal op 2 nov 1605
met

Willem Hendriksz Hoogwerf (Hendrick Willemsz Jongendijckgraeff), zn. van Hendrick Willemsz Dijkgraeff (dijkgraaf van West Barendrecht, dijkgraaf West Barendrecht en Carnisse) en Trijntje Jorisse, geb. Berkel in jan 1579, ovl. Poortugaal op 12 mei 1658, begr. aldaar op 20 mei 1658.

Willem Hendriksz Hoogwerf.
landbouwer, schepen te Poortugaal 1607-1614, schout 1614-1658. Schepen van Poortugaal 1607/14, schout van Poortugaal 1614/58, schepen/heemraad van Roozand. In zijn tijd met 36'000 pond de rijkste boer van het eiland IJsselmonde, voornamelijk vanwege het vermogen van zijn vrouw. Landbouwer op de waarschijnlijk door hem gestichte hofstede "de hooge werf" aan de Kerkstraat te Poortugaal (later ten onrechte "het Jagdhuys van de graven van Egmond" genoemd). Van dit pand werd de monumentale bedstede naar het Museum van Oudheden te R'dam overgebracht. Grafschrift in de kerk van Poortugaal: "HIER LEIJDT BEGRAVEN WILLEM HEIJNDERICKSZ. HOOGEWORF IN SIJN LEVEN GHEWEEST SCHOUT VAN POORTEGAEL ONTTRENT 44 JAAREN ENDE IS GHESTORVEN OP DE 15en MEIJ INT JAAR ONS HEERE 1658 OUDT SIJNDE 79 JAAREN ENDE 4 MAANDEN". Boven de tekst in een grote circel 2 wapens: I (manswapen) 3 ketelhaken, II (vrouwswapen in een ovaal) een dubbelkoppige adelaar.(foto in de Nederlandsche Leeuw, 1989: 88).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1610 Poortugaal 1653 Poortugaal 43


Aert Hendricksz van Driel
Aert Hendricksz (Aert Hendrikcx) (Aert Hendriksz) van Driel (), geb. Poortugaal in 1525, dijkgraaf, schepen, schout, ovl. Poortugaal op 12 jul 1596, begr. aldaar zerk in de kerk "Hier leyt begraven Aert Hendricxz van Driel in sijn leven dijckgraf en schout van Poortugael omtrent 44 jaaren. Hij sterff den XII julij ao. 1596".

Aert Hendricksz van Driel.
Dijkgraaf en Schout, geboren 1525 te Barendrecht, overleden op 12-07-1596 te Poortugaal, begraven te Poortugaal. Aert Hendricksz. (van Driel), geboren naar schatting rond 1520, 12 juli 1596 te Poortugaal. Aert Hendricksz. van Driel was lange tijd dijkgraaf en schout van Poortugaal; volgens zijn grafzerk zelfs gedurende 44 jaar! Dit zou betekenen dat hij dijkgraaf zou zijn geweest vanaf ca.1552 tot 1596, maar deze termijn wordt niet ondersteund door de bronnen: in 1561 werd hij als heemraad van Albrandswaard genoemd en pas vanaf 1571 werd hij vermeld als dijkgraaf. Deze overdrijving heeft plaatsgevonden m.b.t. zijn functie als schout: in 1571 was hij nog slechts heemraad van Poortugaal en pas in 1580 is in een lijst van aangeslagenen in het land van Poortugaal, 't Roosandt, Oud Engeland, Sweerdijck en Cortambacht sprake van "Aert H(endri)cxz. schout".
Aert Hendricksz. te Poortugaal moet niet verward worden met een naamgenoot gevestigd in Hendrik Ido Ambacht: uit de opvolging in een leen gelegen in het volgerland van de Linde blijkt, dat deze een zoon moet zijn geweest van een zekere Heynrick Anthonisz. In 1543 werden als gebruikers of eigenaars van land in de Hillen onder Charlois vermeld: Jan Heyndricxsz (2,5 morgen), Lenaert Pietersz. (14 morgen), Aert Heindricxz. (2,5 morgen), Neel Dircx (9 morgen) en Heindrick Aertsz.(10 morgen). Het is aannemelijk dat dit land hen was aangekomen als erfgenamen van Pieter Dircksz, de grootvader van moederszijde van Aert Hendricksz.
Op 13 mei 1558 werd een verklaring afgelegd door een aantal "eerbare notable mannen, goedt van name ende van fame", waarbij onder de inwoners van Oost-Barendrecht zowel Aert Henricss. als zijn oom Lenert Pietersz. werden genoemd. Vanaf 1561 wordt Aert Hendricksz. in de bronnen aangetroffen als inwoner van het dorp Poortugaal: in dat jaar was hij eigenaar van 5 gemeten 75 roeden zaailand in de polder Albrandswaard. Zijn broer Dirck Hendricksz, die reeds langere tijd in Poortugaal woonde, bezat in Albrandswaard ongeveer evenveel land, namelijk 5 gemeten 37,5 roeden! Het is denkbaar, dat deze gelijke hoeveelheid land in Albrandswaard de broers is aangekomen door een erfenis: een dergelijke nalatenschap zou wellicht de reden kunnen zijn voor de verhuizing van de broers vanuit hun geboortedorp Barendrecht naar Poortugaal.
Net zomin als zijn broer Dirck Hendriksz, maakte Aert Hendricksz. zelf ooit gebruik van de geslachtsnaam Van Driel. Slechts op zijn grafzerk in de kerk van Poortugaal is de familienaam vermeld: "Hier leit begraven Aert Henricxz. van Driel - in sijnleven dijckgraf en schout van Poortugael onttrent 44 jaaren. Hij sterf den XII Julij Ao 1596". Opmerkelijk is dat de naam "VAN DRIEL" niet in het randschrift is opgenomen, maar dat deze later is toegevoegd in het middengedeelte van de zerk: opnieuw een aanwijzing dat Aert Hendricksz. de geslachtsnaam Van Driel zelf niet gebruikte! op de zerk zijn twee wapens zichtbaar, verbonden door een liefdeskoord: het wapen Van Driel, de dubbele adelaar, en het wapen van zijn vrouw Geertruijd Adriaensdr, de omgewende klimmende vos van het geslacht van Doen Beijensz. Voor de plaatsing van de geslachtsnaam Van Driel op de zerk zullen zijn erfgenamen opdracht hebben gegeven, maar het wapen met de dubbele adelaar lijkt wel op de oorspronkelijke zerk thuis te horen. Waarom Aert Hendrickz. zelf het gebruik van de naam Van Driel steeds heeft vermeden, zal wel nooit geheel duidelijk worden. De meeste kinderen van Aert Hendricksz. gebruikten wel de familienaam Van Driel, al noemde een zoon zich Groenendijk. Aert Hendricksz. huwde ca. 1558met Geertruijd Adriaensdr. geboren ca.1530, overleden 25 december 1598 te Poortugaal, begraven aldaar. Zij was een dochter van Adriaen Beijensz. en komt voor in de Geslachtsboom van Doen Beijensz.

tr. Poortugaal in 1558
met

Geertruij (Geertruijt Adriaensdr) (Geertruid Adriaensdr) Adriaensdr, dr. van Adriaen Beijensz van Driel (dijkgraaf, schepen en schout van Poortugaal.) en Neeltje Leendertsdr, geb. Poortugaal circa 1530, ovl. aldaar op 25 dec 1598.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1570 Poortugaal 1653 Poortugaal 83
Maartje*1561 Rhoon 1640 Poortugaal 79
Lijsbeth*1565 Poortugaal 1640 Poortugaal 75
Adriaentge*1580 Poortugaal 1652 Poortugaal 72Bronnen:
1.Drie verwante geslachten van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca. 1350-1650) (B 262), C.Sigmond en H.J. Slijkerman, Van der Boom & Slijkerman, 9789073240155, Rotterdam, 1998

Geertruij Adriaensdr
Geertruij (Geertruijt Adriaensdr) (Geertruid Adriaensdr) Adriaensdr, geb. Poortugaal circa 1530, ovl. aldaar op 25 dec 1598.

tr. Poortugaal in 1558
met

Aert Hendricksz (Aert Hendrikcx) (Aert Hendriksz) van Driel (), zn. van Hendrick Aerts van Driel (hoogheemraad 1526-1532, dijkgraaf 1533-1551 van West IJsselmonde.) en Lijsbeth Pietersdr van Driel, geb. Poortugaal in 1525, dijkgraaf, schepen, schout, ovl. Poortugaal op 12 jul 1596, begr. aldaar zerk in de kerk "Hier leyt begraven Aert Hendricxz van Driel in sijn leven dijckgraf en schout van Poortugael omtrent 44 jaaren. Hij sterff den XII julij ao. 1596".

Aert Hendricksz van Driel.
Dijkgraaf en Schout, geboren 1525 te Barendrecht, overleden op 12-07-1596 te Poortugaal, begraven te Poortugaal. Aert Hendricksz. (van Driel), geboren naar schatting rond 1520, 12 juli 1596 te Poortugaal. Aert Hendricksz. van Driel was lange tijd dijkgraaf en schout van Poortugaal; volgens zijn grafzerk zelfs gedurende 44 jaar! Dit zou betekenen dat hij dijkgraaf zou zijn geweest vanaf ca.1552 tot 1596, maar deze termijn wordt niet ondersteund door de bronnen: in 1561 werd hij als heemraad van Albrandswaard genoemd en pas vanaf 1571 werd hij vermeld als dijkgraaf. Deze overdrijving heeft plaatsgevonden m.b.t. zijn functie als schout: in 1571 was hij nog slechts heemraad van Poortugaal en pas in 1580 is in een lijst van aangeslagenen in het land van Poortugaal, 't Roosandt, Oud Engeland, Sweerdijck en Cortambacht sprake van "Aert H(endri)cxz. schout".
Aert Hendricksz. te Poortugaal moet niet verward worden met een naamgenoot gevestigd in Hendrik Ido Ambacht: uit de opvolging in een leen gelegen in het volgerland van de Linde blijkt, dat deze een zoon moet zijn geweest van een zekere Heynrick Anthonisz. In 1543 werden als gebruikers of eigenaars van land in de Hillen onder Charlois vermeld: Jan Heyndricxsz (2,5 morgen), Lenaert Pietersz. (14 morgen), Aert Heindricxz. (2,5 morgen), Neel Dircx (9 morgen) en Heindrick Aertsz.(10 morgen). Het is aannemelijk dat dit land hen was aangekomen als erfgenamen van Pieter Dircksz, de grootvader van moederszijde van Aert Hendricksz.
Op 13 mei 1558 werd een verklaring afgelegd door een aantal "eerbare notable mannen, goedt van name ende van fame", waarbij onder de inwoners van Oost-Barendrecht zowel Aert Henricss. als zijn oom Lenert Pietersz. werden genoemd. Vanaf 1561 wordt Aert Hendricksz. in de bronnen aangetroffen als inwoner van het dorp Poortugaal: in dat jaar was hij eigenaar van 5 gemeten 75 roeden zaailand in de polder Albrandswaard. Zijn broer Dirck Hendricksz, die reeds langere tijd in Poortugaal woonde, bezat in Albrandswaard ongeveer evenveel land, namelijk 5 gemeten 37,5 roeden! Het is denkbaar, dat deze gelijke hoeveelheid land in Albrandswaard de broers is aangekomen door een erfenis: een dergelijke nalatenschap zou wellicht de reden kunnen zijn voor de verhuizing van de broers vanuit hun geboortedorp Barendrecht naar Poortugaal.
Net zomin als zijn broer Dirck Hendriksz, maakte Aert Hendricksz. zelf ooit gebruik van de geslachtsnaam Van Driel. Slechts op zijn grafzerk in de kerk van Poortugaal is de familienaam vermeld: "Hier leit begraven Aert Henricxz. van Driel - in sijnleven dijckgraf en schout van Poortugael onttrent 44 jaaren. Hij sterf den XII Julij Ao 1596". Opmerkelijk is dat de naam "VAN DRIEL" niet in het randschrift is opgenomen, maar dat deze later is toegevoegd in het middengedeelte van de zerk: opnieuw een aanwijzing dat Aert Hendricksz. de geslachtsnaam Van Driel zelf niet gebruikte! op de zerk zijn twee wapens zichtbaar, verbonden door een liefdeskoord: het wapen Van Driel, de dubbele adelaar, en het wapen van zijn vrouw Geertruijd Adriaensdr, de omgewende klimmende vos van het geslacht van Doen Beijensz. Voor de plaatsing van de geslachtsnaam Van Driel op de zerk zullen zijn erfgenamen opdracht hebben gegeven, maar het wapen met de dubbele adelaar lijkt wel op de oorspronkelijke zerk thuis te horen. Waarom Aert Hendrickz. zelf het gebruik van de naam Van Driel steeds heeft vermeden, zal wel nooit geheel duidelijk worden. De meeste kinderen van Aert Hendricksz. gebruikten wel de familienaam Van Driel, al noemde een zoon zich Groenendijk. Aert Hendricksz. huwde ca. 1558met Geertruijd Adriaensdr. geboren ca.1530, overleden 25 december 1598 te Poortugaal, begraven aldaar. Zij was een dochter van Adriaen Beijensz. en komt voor in de Geslachtsboom van Doen Beijensz.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1570 Poortugaal 1653 Poortugaal 83
Maartje*1561 Rhoon 1640 Poortugaal 79
Lijsbeth*1565 Poortugaal 1640 Poortugaal 75
Adriaentge*1580 Poortugaal 1652 Poortugaal 72


Cornelis Meggelse
Cornelis Meggelse, geb. Leiderdorp op 20 mei 1846, ovl. Voorschoten op 4 jun 1933.

tr. Leiderdorp op 13 mei 1874
met

Trijntje van der Stoel, geb. Leiderdorp op 15 aug 1850, ovl. Oegstgeest op 13 mrt 1887.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1875 Leiden 1913 Voorschoten 38
Bastiaan*1882 Oegstgeest 1967 Leiden 84
Dirk*1886 Oegstgeest 1976 Voorschoten 90


Trijntje van der Stoel
Trijntje van der Stoel, geb. Leiderdorp op 15 aug 1850, ovl. Oegstgeest op 13 mrt 1887.

tr. Leiderdorp op 13 mei 1874
met

Cornelis Meggelse, zn. van Pieter Mechelse en Maria Mietje Verver, geb. Leiderdorp op 20 mei 1846, ovl. Voorschoten op 4 jun 1933.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1875 Leiden 1913 Voorschoten 38
Bastiaan*1882 Oegstgeest 1967 Leiden 84
Dirk*1886 Oegstgeest 1976 Voorschoten 90


Suze Mechelse
Suze Mechelse.


Dirk Mechelse
Dirk Mechelse.

tr.
met

Jo van Wijngaarden, dr. van Adriaan van Wijngaarden en Susanna Adriana Hello.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Suze     


Jo van Wijngaarden
Jo van Wijngaarden.

tr.
met

Dirk Mechelse, zn. van Dirk Mechelse en Lucretia van Hoeken.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Suze     


Adriaan van Wijngaarden
Adriaan van Wijngaarden, geb. Papendrecht op 7 jul 1895.

 • Vader:
  Jacob van Wijngaarden, geb. Papendrecht op 5 mrt 1869, winkelier, broodslijter, ovl. Papendrecht op 20 nov 1939, begr. aldaar op 20 nov 1939, tr. Ridderkerk op 7 apr 1892 met

tr. Papendrecht op 31 mei 1922
met

Susanna Adriana Hello, geb. Papendrecht op 18 feb 1900.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jo     


Susanna Adriana Hello
Susanna Adriana Hello, geb. Papendrecht op 18 feb 1900.

tr. Papendrecht op 31 mei 1922
met

Adriaan van Wijngaarden, zn. van Jacob van Wijngaarden (winkelier, broodslijter) en Cornelia Elisabeth Noorlander, geb. Papendrecht op 7 jul 1895.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jo     


Pieter Mechelse
Pieter Mechelse, geb. Leiden op 1 jan 1875, ovl. Voorschoten op 7 mei 1913.

tr. Oegstgeest op 4 okt 1901
met

Margaretha Petronella van Egmond, geb. Oegstgeest circa 1876.


Margaretha Petronella van Egmond
Margaretha Petronella van Egmond, geb. Oegstgeest circa 1876.

tr. Oegstgeest op 4 okt 1901
met

Pieter Mechelse, zn. van Cornelis Meggelse en Trijntje van der Stoel, geb. Leiden op 1 jan 1875, ovl. Voorschoten op 7 mei 1913.


Bastiaan Mechelse
Bastiaan Mechelse, geb. Oegstgeest op 29 dec 1882, ovl. Leiden op 17 aug 1967.

tr. Leiderdorp op 17 nov 1909
met

Maria van der Stoel, geb. Leiderdorp op 5 feb 1880, ovl. Voorschoten op 23 jul 1958.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Leigje Pieters Welhoek
Leigje Pieters Welhoek, ged. Hoogvliet op 7 okt 1663, ovl. Poortugaal op 23 dec 1742.

tr. Hoogvliet in 1683
met

Willem Hendriksz Hoogwerf, zn. van Hendrick Willemsz Hoogwerf en Beatrix Andriesse van der Waal, ged. Poortugaal op 28 nov 1641, ovl. aldaar op 30 mrt 1724.


Leendert Pietersz van der Welhouck
Leendert Pietersz (Leendert Pieterszn) van der Welhouck, Welhoeck, geb. IJsselmonde circa 1590, bouwman te Poortugaal,kerkmeester kerk van Poortugaal en Hoogvliet 1643, ovl. Poortugaal op 20 apr 1674, begr. aldaar op 29 apr 1674.

 • Moeder:
  Aefje (Aefgen) Cornelisse (Cornelisdr), geb. IJsselmonde circa 1554, ovl. aldaar tussen 1643 en 10 dec 1644 .

tr. Poortugaal op 7 jun 1615
met

Hilletje Huijge (Hilleken Huigens) van der Laan, dr. van Huijch Jacobsz van der Laan en Maartje Aarts van Driel, ged. Poortugaal (Portugaal) op 16 mei 1593, ovl. aldaar (Portugaal) op 27 aug 1643.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1616 Poortugaal 1681 Poortugaal 64
Pieter~1628 Poortugaal 1696 Poortugaal 68
Neeltge*1618 Poortugaal 1676 Pernis 57


Hilletje Huijge van der Laan
Hilletje Huijge (Hilleken Huigens) van der Laan, ged. Poortugaal (Portugaal) op 16 mei 1593, ovl. aldaar (Portugaal) op 27 aug 1643.

tr. Poortugaal op 7 jun 1615
met

Leendert Pietersz (Leendert Pieterszn) van der Welhouck, Welhoeck, zn. van Pieter Woutersz Teunisz Oostdorp (bouwman te Oost-IJsselmonde) en Aefje Cornelisse, geb. IJsselmonde circa 1590, bouwman te Poortugaal,kerkmeester kerk van Poortugaal en Hoogvliet 1643, ovl. Poortugaal op 20 apr 1674, begr. aldaar op 29 apr 1674.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1616 Poortugaal 1681 Poortugaal 64
Pieter~1628 Poortugaal 1696 Poortugaal 68
Neeltge*1618 Poortugaal 1676 Pernis 57


Pieter Leendertsz Welhoek
Pieter Leendertsz Welhoek, ged. Poortugaal op 9 jan 1628, bouwman onder Hoogvliet,diaken,ouderling en armmeester te Hoogvliet, ovl. Poortugaal op 2 aug 1696.

tr. Poortugaal op 29 mei 1665
met

Magdaleentje Jansd Kooijer, dr. van Jan Claesz Coijer (boer te Hoogvliet, schepen, schout van Hoogvliet, schepen van Langebakkersoord) en Maartje Dircks van Driel, ged. Poortugaal op 29 mei 1632.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leigje~1663 Hoogvliet 1742 Poortugaal 79
Maartje~1659 Hoogvliet 1699 Hoogvliet 39


Magdaleentje Jansd Kooijer
Magdaleentje Jansd Kooijer, ged. Poortugaal op 29 mei 1632.

 • Vader:
  Jan Claesz Coijer, ged. Poortugaal op 19 jul 1589, boer te Hoogvliet, schepen, schout van Hoogvliet, schepen van Langebakkersoord, ovl. Poortugaal op 15 jul 1646, tr. (1) Poortugaal in 1614 met Trijntje Bastiaensdr Droogendijk. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Poortugaal op 11 jul 1621 met

tr. Poortugaal op 29 mei 1665
met

Pieter Leendertsz Welhoek, zn. van Leendert Pietersz van der Welhouck (bouwman te Poortugaal,kerkmeester kerk van Poortugaal en Hoogvliet 1643) en Hilletje Huijge van der Laan, ged. Poortugaal op 9 jan 1628, bouwman onder Hoogvliet,diaken,ouderling en armmeester te Hoogvliet, ovl. Poortugaal op 2 aug 1696.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leigje~1663 Hoogvliet 1742 Poortugaal 79
Maartje~1659 Hoogvliet 1699 Hoogvliet 39


Huijch Jacobsz van der Laan
Huijch Jacobsz (Huig Jacobs) van der Laan, Ouderkerck, geb. Haastrecht circa 1560 (1550), ovl. Poortugaal (Portugaal) op 27 aug 1643.

 • Vader:
  Jacob van der Laan, Ouderkerck, geb. Haastrecht in 1528, ovl. voor 1586, tr. Haastrecht in 1559 met

tr. Poortugaal op 14 mei 1586
met

Maartje Aarts (Aartje Aerts) van Driel, dr. van Aert Hendricksz van Driel (dijkgraaf, schepen, schout) en Geertruij Adriaensdr, geb. Rhoon in 1561 (1569), ovl. waarschijnlijk Poortugaal (Portugaal) op 2 okt 1640 (1630).

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hilletje~1593 Poortugaal 1643 Poortugaal 50