Cees Hagenbeek
Maritgen
Maritgen , geb. circa 1480, ovl. Mijnsheerenland voor 4 jun 1542.

tr. (1)
met

Pieter Kors Corstiaensz [https://gw.geneanet.org/foxkroon?lang=nl&i=20720]], geb. Moerkerken circa 1470, ovl. voor 1500.

Pieter Kors Corstiaensz.
Maria huwt 1e Pieter (Corstiaensz. ?), hieruit o.a. : a) Cors Pietersz, tr. Truijtge Willems, b) Leendert Pietersz. en c) Digna (Dineken, Ingetje) Pieters, tr. Jacob Jansz. In Zuidland, deze heeft een broer Aernt Jansz, eveneens wonend in Zuidland [Hove en Hoge Vierschaar, Civiele Rollen, 1053/241, dd. 13-03-1556].
Bronnen: Meijnaert resp. Meijnert Genealogie van een Hoekschewaards geslacht door L. Helms van Eis (via Hogenda).
--- :Vermelding.
I. Pieter N.N, geb. naar schatting ca. 1470, overl. voor ca. 1500, tr. Maritge (Marijcke) N.N, overl. (vr 4-6) 1542. Zij tr. 2e Jan Jacobsz. Meijnaert (geb. ca. 1476, boer te Mijnsheerenland, schepen, heemraad van Mijnsheerenland, heemraad van het Oudeland van Moerkerken, overl. tussen 22-11-1540 en 4-6-1542, zoon van Jacob Meijnertsz, boer te Mijnsheerenland, en Hillegont N.N, stichters van een memorie in de kerk te Mijnsheerenland).
Het is mogelijk dat Pieter zelf ook al in Mijnsheerenland boerde, al valt dit door gebrek aan bronnen niet meer vast te stellen. In ieder geval hadden zijn beide zoons in hun jonge volwassenheid, en dus gedurende het leven van hun moeder, al grond in het Oudeland van Moerkerken in eigendom.
Als Maritge Jan Jacopsz. weduwe komt zij nog voor in het 10e penningkohier van Mijnsheerenland over 1542 en moet zij in hetzelfde jaar zijn overleden. Voor haar en haar tweede man werd jaarlijks in de kerk te Mijnsheerenland een memoriedienst gehouden, die gefundeerd was door zijn ouders. (.).
Uit dit huwelijk (volgorde willekeurig):.
1. Lenert Pietersz,.
2. Kors Pietersz.

06-02-1539: Jan Meijnertsz. heeft van de prior van het klooster Vredendaal in Amersfoort 28 morgen land in bruik in Westmaas-Nieuwland. In deze akte wordt ook genoemd Cors Pietersz, die 37 morgen en 300 roeden bouwland aldaar in huur heeft van voornoemd convent. [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 1, folio 126ve].

1543: Maritge, Jan Meijnarts weduwe, staat aangeslagen in het kohier van de 10e penning 1543 mit 3 morgen 300 roeden bouwland [Kohier 10e penning Mijnsheerenland; zoek onder HoGenDa bij L. Helms van Eis].

14-12-1548: Lenert Pietersz, broer van Cors Pietersz, draagt over aan Pieter Jansz. (zijn zusters man is doorgestreept), wonend aan de Strijense Oudelandse Westdijk, 1 morgen land in Westmaas-Nieuwland, hem aanbestorven van zijn moeder Maritge, weduwe van Jan Jacob Meijnertsz. Deze ene morgen is gelegen in het broek (drassig land) van de vrouwe van Moerkercken, ten noorden van de Bouwensweg [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 4, fol. 99ve (1544-1583)].

01-06-1551: Kors Pietersz. is aangerft van zijn overleden moeder Maritge, Jan Jacob Meijnertsz. weduwe, een bouwstede, timmerage, huizen, keten, bergen, wagens, ploegen, eggen, wagentouw, borninge, tuinen, glinten, horden en bomen in Westmaas Nieuwland in de hoek van de Bouwensweg en de Oudelandse Westdijk [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 1, folio 127ve (1532-1552)].

14-03-1555: Anna Pieters, oud 19 jaar, machtigt haar broer Pieter Pietersz. om alzulk land te verkopen dat haar aangekomen is van haar grootmoeder Maritge Meijnerts.
Nota: Op 22 maart 1555 heeft Pieter Pietersz. voor hem en als gemachtigde van Anna Pieters, zijn zuster, Kors Pietersz. gifte gegeven en nog mede gifte gegeven Yeman Adriaensz. .

Bronnen: Meijnaert resp. Meijnert Genealogie van een Hoekschewaards geslacht door L. Helms van Eis (via Hogenda).

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kors Moerkerken 1557 Mijnsheerenland  

tr. (2) in 1500
met

Jan Jacobsz Meijnaert, geb. Mijnsheerenland circa 1476, ovl. voor 4 jun 1542.

Jan Jacobsz Meijnaert.
Jan Jacobs Meijnaert, geb. Mijnsheerenland ca. 1476, schepen en heemraad in Mijnsheerenland 1524-1540, overl. tussen 22-11-1540 en 04-06-1542, 66 jaar oud, tr. Maritge (Adriaensdr.?), geb. ca. 1480, overl. Mijnsheerenland vr 04-06-1542 (tr. 1e Pieter (Corstiaensz. ?), hieruit o.a. : a) Cors Pietersz, tr. Truijtge Willems, b) Leendert Pietersz. en c) Digna (Dineken, Ingetje) Pieters, tr. Jacob Jansz. In Zuidland, deze heeft een broer Aernt Jansz, eveneens wonend in Zuidland [Hove en Hoge Vierschaar, Civiele Rollen, 1053/241, dd. 13-03-1556].
Jan Meijnaert heeft 10 morgen eigen- en 4 morgen cijnsland onder de jurisdictie van Mijnsheerenland van Moerkercken. Op 06-02-1540 bezitten Jan Meijnaertsz, Cors Pieters en Maritgen, weduwe van Willem Jansz. te Dordrecht meerdere uitgebreide landerijen in de nieuwgeschapen Westmaas-Nieuwlandse polder van Mijnsheerenland [Rijksarchief Utrecht, klooster Nieuwlicht, toegang 1006-3 (255); zie ook ora Mhld, inv. nr. 1, fol. 126ve -127 (1532- 1552)]. Vele van reeds genoemde personen trouwden onder elkaar. Vrij naar het motto: Eender goed en eender bloed, maakt de beste bruiloftsparen ....

Bronnen: Meijnaert resp. Meijnert Genealogie van een Hoekschewaards geslacht door L. Helms van Eis (via Hogenda).
circa 1500 :Huwelijk (met Maritgen x).
Bronnen: Meijnaert resp. Meijnert Genealogie van een Hoekschewaards geslacht door L. Helms van Eis (via Hogenda).
tussen 20 maart 1524 en 14 maart 1555 :Vermelding.
aktes uit een Hogenda stuk van L. Helms (zie bron).
20-03-1524: Jan Jacobszoen Meynaert, wonend te Mijnsheerenland, wordt met meer andere inwoners van Mijnsheerenland genoemd in een uitspraak omtrent een stuk cijnsland in Mijnsheerenland van Moerkercken [Regionaal Archief Dordrecht (RAD), stadsarchief 1, inv. nr. 15 , regest 1327, scan 19].

1537: Jan Jacob Meijnerts verkoopt aan Simon Simonsz. kuiper een jaarlijkse losrente van 2 ponden grooten Vlaams, verzekert op 4 morgen vrij land met al zijn toebehoren, gelegen in het Oudeland van Moerkercken in de huisweer van Jan Meijnertsz, voet onder voet met Meijnaert Meusz. en nog op omtrent 1 morgen 200 roeden land voor de Westmaas [ora Mijnsheerenland, inv, nr. 1, fol. 39ve (1532-1552)].

06-02-1539: Jan Meijnertsz. heeft van de prior van het klooster Vredendaal in Amersfoort 28 morgen land in bruik in Westmaas-Nieuwland. In deze akte wordt ook genoemd Cors Pietersz, die 37 morgen en 300 roeden bouwland aldaar in huur heeft van voornoemd convent. [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 1, folio 126ve].

1543: Maritge, Jan Meijnarts weduwe, staat aangeslagen in het kohier van de 10e penning 1543 mit 3 morgen 300 roeden bouwland [Kohier 10e penning Mijnsheerenland; zoek onder HoGenDa bij L. Helms van Eis].

14-12-1548: Lenert Pietersz, broer van Cors Pietersz, draagt over aan Pieter Jansz. (zijn zusters man is doorgestreept), wonend aan de Strijense Oudelandse Westdijk, 1 morgen land in Westmaas-Nieuwland, hem aanbestorven van zijn moeder Maritge, weduwe van Jan Jacob Meijnertsz. Deze ene morgen is gelegen in het broek (drassig land) van de vrouwe van Moerkercken, ten noorden van de Bouwensweg [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 4, fol. 99ve (1544-1583)].

01-06-1551: Kors Pietersz. is aangerft van zijn overleden moeder Maritge, Jan Jacob Meijnertsz. weduwe, een bouwstede, timmerage, huizen, keten, bergen, wagens, ploegen, eggen, wagentouw, borninge, tuinen, glinten, horden en bomen in Westmaas Nieuwland in de hoek van de Bouwensweg en de Oudelandse Westdijk [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 1, folio 127ve (1532-1552)].

14-03-1555: Anna Pieters, oud 19 jaar, machtigt haar broer Pieter Pietersz. om alzulk land te verkopen dat haar aangekomen is van haar grootmoeder Maritge Meijnerts.
Nota: Op 22 maart 1555 heeft Pieter Pietersz. voor hem en als gemachtigde van Anna Pieters, zijn zuster, Kors Pietersz. gifte gegeven en nog mede gifte gegeven Yeman Adriaensz. [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 1, fol. 111ve (1532-1552)].

Bronnen: Meijnaert resp. Meijnert Genealogie van een Hoekschewaards geslacht door L. Helms van Eis (via Hogenda).
na 1537 :Vermelding.
1537 (39ve).
Jan Jacob Meynertsz. va Simon Simonsz. kuiper een jaarlijkse losrente van 2 ponden groten Vlaams, verzekerd op 4 morgen vrij land met al zijn toebehoren, gelegen in het Oudeland van Moerkerken in de huisweer van Jan Meynertsz, voet onder voet met Meynaert Meusz. en nog op omtrent 8 hond land voor de Westmaas, genaamd Schobbe en Everocker.

Bronnen: oud recht. archief Register van Moerkercken 1532-1552 door L. Helms van Eis, https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=3182&type=source.
na 6 februari 1539 :Vermelding.
Jan Meijnertsz. en Cors (Kors) Pietersz. behoorden reeds vroeg tot de hereboeren van Mijnsheerenland.
6 februari 1539 = 1540 (126ve).
Ick Heijnrick Cornelisz. (van Zerixzee) bekenne als ghezworen lantmeter dat ick ghemeten en gesmalkavelt hebbe Jan Meijnertsz. en Cors Pietersz./en dat voor haare morghentalen daer zij nu ter tijt in wonen in t 10e deel van de pater van Vredendaele van Amersfoort/welcke 10e deel ... ende Jan Meijnertsz. heeft an out binnelants gelegen in Mijnsheerenlant 28 morgen ende Corst Pietersz. 37 morgen 300 roe/facit 65 morgen 300 roe/bedraghe t aen niuewe bedijcte lant/ghelegen in t niewe lant voor de Westmaes op de gront van Mijnsheerenlant/24 morgen 298 roeden 11 voet en 8 duijm/hierteghen is haer luijden gheboert een stucke lants noort aan Boeyen Adriaensz. weg en is t eerste stuck in den Brouck ende is groot 8 morgen 594 roeden 10 voet ende zal in den Brouck an de oostzijde den Zomerdijck sceijen in den ouden sloot ende aan de westzijde die Zomerdijck zal t sceijen ten halver de sluijssloot/.
Item noch is deze personen gheboert een stuck an de noortzijde Boeyen Adriaensz. weg ende an de oostzijde de Cruijswech en is t darde stuck van noorden in/an de zuijtzijde Stoucken/an de oostzijde de Cruijssewech streckende van de Cruijsse wech oosterwaert tot dat water van Stoucken en is groot 3 morgen 94 roe 8 voet/.
Item deze zijn noch gheboert in t Volgerlant voor de nieuwe zeedijcke/an de zuijtzijde de nieuwe sloot an de noortzijde Boeyen Adriaensz. wech an de westzijde de Cruijswech streckende van den nieuwen zeedijcke tot de Cruijswech voirs(creven) en heben ter groote van 8 morgen 88 roe en 5 voet/facit tesamen 24 morgen 298 roeden 11 voet 8 duijm/.../Jan Meijnertsz. binne morgen bedraghen aen buijte lande 10 morgen 283 roe 11 voet/Corst Pietersz. binne lant bedraghet 14 morgen 16 roe (8 voet) 3 duijm/summa 24 morgen 298 roe 11 voet 8 duim/.../Jan Meijnertsz. binne morgen bedraghen aen buijten lande 10 morgen 283 roe 11 voet/Corst Pietersz. binne lant bedraghet 14 morgen 16 roe 8 voet 3 duijm/summa 24 morgen 298 roe 11 voet 8 duijm/.
(In den sevenden cavel:.
het clooster te Vredendael = 51 morgen 11 hond.
die Cathuisers buijten Utrecht = 11 morgen.
Jan Meijnertsz. = 28 morgen.
Kors Pietersz. = 37 morgen.
Maritge, de weduwe van Willem Jansz. = 10 hond; Vergelijk:.
Rijksarchief Utrecht, KU, inv.nr. 640).

Jan Meijnertsz. en Cors (Kors) Pietersz. behoorden reeds vroeg tot de hereboeren van Mijnsheerenland. Met Willem Jansz. wordt vermoedelijk Willem Jansz. van Drenckwaert bedoeld.

Bronnen: oud recht. archief Register van Moerkercken 1532-1552 door L. Helms van Eis, https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=3182&type=source.
voor 4 juni 1542 :Overlijden.
Bronnen: https://gw.geneanet.org/jdekoning1?lang=nl&p=jacob+jans&n=meijnaert.
na 4 juni 1542 :Vermelding.
een memorie voor Jacob en Hillegond, (klein) kinderen en partners genoemd.
Jacob Meijnertsz geboren circa 1445, overleden voor 25-05-1542.
Bezat grond in de polder Oudeland van Moerkerken,.
"Wij Jan Govertse scout in Mijnsheerenlant van Moerkerken ende heemraden inden zelfen ambochte voirseid bij namen Willem Janse, Kors Pieterse, Floris Gijssbertse ende Cornelis Adriaense oirconde ende kennen dat voor ons gecomen zijn Jan Heijense ende Cornelis Heijense voor haerzelven, Sebastiaen Gobbense voor hemzelve, Jacob janse voor hemzelven, Pieter Janse als man ende voicht van Ariaenken Jansdochter ende IJeman Ariaense als man ende voicht van Mariken Jansdochter ende hebben eendrachtelijcken met haeren vrijen wille ende met rijpen raede, clouck ende ghesont wesende haers lichaems gegeven nu ende tot eewighen daghen der kercken ende den heijlighen gheest in Mijnsheerenlant tesamen drie mergen lants die in voirleden tijden toe te behooren plaghen JACOB MEIJNERTSE ende HILLEGONT zijn huijsvrouwe ende gelaten hebben nair haer doot ter eeren dende dienste gods.
Aen de oostzijde van dezen drie mergen lants voirnoemt is gelant Meijnert Meeusse ende an de westzijde gelant Huijch Andriesse streckende dat.
noorteijnde an die avelinghen ende dat zuijteijnde anden wech. Waervoor die kerckmeesters ende heijlighe gheestmeesters die nu ter tijt zijn ofte naemaels comen moghten zullen ghehouden wesen te doen een ewighe misse in onzer kercken van Mijnsheerenlandt ende geven den priester daervoir vier karolus gulden ende noch zullen dieselve doen die memorien ende jaerghetijden eewelijcken ende erfelijcken op die octave van pijncxteren.
voir die zielen van JACOB MEIJNERTSE, HILLEGONT zijn huijsvrouws, Gob Jacobse, Dirrick Jacobse, Cornelis Jacobse, Sijmon Jacobse, Ariaenken.
Jacobsdochter, Jan Jacobse ende Mariken zijn huijsvrouwe. Waeraff die pastoor hebben zal tsjaers XII stuvers, die coster ses stuvers ende den armen menschen an deel broot 14 stuvers, ende ontsteken vijf waslichten ende zoe wanneer die outste ende naeste vrienden die nu zijn ofte naemaels comen mochten gebleven vanden personen voirnoemt konnen metter waerheijt gebrenghen dat deze diensten voirseid niet en worden volbracht als voirseid staet, sullen moghen die erfgenamen die nu zijn ofte naemaels comen mochten nae die eerste vermaninghe aenweerden deze drie mergen lants voirseid als haer eijghen goet sonder ijemant daertegens te verweren met eenighen rechten gheestelijck of waerlijck ende laeten die voirseide diensten doen daert haerluijden gelieven zall.
Alle dinghen zonder fraude ofte bedroch. In kennisse der (waerheijt) zekerheijt hebben wij Jan Govertse scout voirseid ende Willem Janse elcx bijzunder onse zeghelen voor ons ende onse medebroeders hieronder anghehanghen, actum den vierden junij anno 1542 stilo curie Hollandie".

Bronnen: Bron: members.chello.nl/l.barends2/gen18tm86.htm.
na 14 december 1548 :Vermelding.
was er nog een zoon Pieter Jansz?.
14 december 1548 (99ve).
Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland draagt over aan Pieter Jansz. (zijn zusters man is doorgestreept; L.H.), wonende aan de Strijense Oudelandse Westdijk, 1 morgen land in Westmaas-Nieuwland, hem aangesuccedeerd bij het overlijden van Maritge, weduwe van Jan Jacob Meynertsz, zijn moeder. De 1 morgen land zijn gelegen in het broek van de Vrouwe van Moerkercken ten noorden van de Bouwensweg.

Bronnen: oud recht. archief Mijnsheerenland 1532-1552 door L. Helms van Eis, https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=3182&type=source.
na 20 september 1557 :Vermelding.
Jan Jacobsz is overleden.
20 september 1557 (58ve).
Jacob Jan Meynaertsz. tranporteert aan en ten behoeve van Heynrick Adriaensz, de man van zijn dochter, 4 mrg cijnsland in het OvM (Oudeland van Moerkerken) achter het huis van Dirck Kors Pietersz. Jacob Jan Meynaertsz. aangekomen bij dode van Jan Jacobsz. Meynert, zijn vader.

Bronnen: oud recht. archief Register van Moerkercken 1553-1567 door L. Helms van Eis, https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=1182&type=source.
na 16 december 1566 :Vermelding.
16 december 1566 (187ve).
Cornelis Jacob Meynertsz. den Ouden, gemachtigde van Cornelis Jacobsz. den Jongen, va Heynrick Adriaensz, echtgenoot van zijn zuster, 850 roeden land in Westmaas-Nieuwland in het broek van de Vrouwe van Mijnsheerenland. Belend ten oosten Pieter Pietersz. Gorsman, ten zuiden de Bouwensweg, ten westen de wetering van het Stoutje en ten noorden het land van Jacob Dircksz. en Adriaen Jacobsz.
Genoemd: Pieter Jacobsz, Jan Jacobsz, erfgenamen van Jacob Jansz. Meynert. Simon Jacobsz. en Adriaen Koenenz, ev Fijchgen Jacobsdr, eveneens erfgenamen van Jacob Jansz. Meynert.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Jan Jacobsz Meijnaert
Jan Jacobsz Meijnaert, geb. Mijnsheerenland circa 1476, ovl. voor 4 jun 1542.

Jan Jacobsz Meijnaert.
Jan Jacobs Meijnaert, geb. Mijnsheerenland ca. 1476, schepen en heemraad in Mijnsheerenland 1524-1540, overl. tussen 22-11-1540 en 04-06-1542, 66 jaar oud, tr. Maritge (Adriaensdr.?), geb. ca. 1480, overl. Mijnsheerenland vr 04-06-1542 (tr. 1e Pieter (Corstiaensz. ?), hieruit o.a. : a) Cors Pietersz, tr. Truijtge Willems, b) Leendert Pietersz. en c) Digna (Dineken, Ingetje) Pieters, tr. Jacob Jansz. In Zuidland, deze heeft een broer Aernt Jansz, eveneens wonend in Zuidland [Hove en Hoge Vierschaar, Civiele Rollen, 1053/241, dd. 13-03-1556].
Jan Meijnaert heeft 10 morgen eigen- en 4 morgen cijnsland onder de jurisdictie van Mijnsheerenland van Moerkercken. Op 06-02-1540 bezitten Jan Meijnaertsz, Cors Pieters en Maritgen, weduwe van Willem Jansz. te Dordrecht meerdere uitgebreide landerijen in de nieuwgeschapen Westmaas-Nieuwlandse polder van Mijnsheerenland [Rijksarchief Utrecht, klooster Nieuwlicht, toegang 1006-3 (255); zie ook ora Mhld, inv. nr. 1, fol. 126ve -127 (1532- 1552)]. Vele van reeds genoemde personen trouwden onder elkaar. Vrij naar het motto: Eender goed en eender bloed, maakt de beste bruiloftsparen ....

Bronnen: Meijnaert resp. Meijnert Genealogie van een Hoekschewaards geslacht door L. Helms van Eis (via Hogenda).
circa 1500 :Huwelijk (met Maritgen x).
Bronnen: Meijnaert resp. Meijnert Genealogie van een Hoekschewaards geslacht door L. Helms van Eis (via Hogenda).
tussen 20 maart 1524 en 14 maart 1555 :Vermelding.
aktes uit een Hogenda stuk van L. Helms (zie bron).
20-03-1524: Jan Jacobszoen Meynaert, wonend te Mijnsheerenland, wordt met meer andere inwoners van Mijnsheerenland genoemd in een uitspraak omtrent een stuk cijnsland in Mijnsheerenland van Moerkercken [Regionaal Archief Dordrecht (RAD), stadsarchief 1, inv. nr. 15 , regest 1327, scan 19].

1537: Jan Jacob Meijnerts verkoopt aan Simon Simonsz. kuiper een jaarlijkse losrente van 2 ponden grooten Vlaams, verzekert op 4 morgen vrij land met al zijn toebehoren, gelegen in het Oudeland van Moerkercken in de huisweer van Jan Meijnertsz, voet onder voet met Meijnaert Meusz. en nog op omtrent 1 morgen 200 roeden land voor de Westmaas [ora Mijnsheerenland, inv, nr. 1, fol. 39ve (1532-1552)].

06-02-1539: Jan Meijnertsz. heeft van de prior van het klooster Vredendaal in Amersfoort 28 morgen land in bruik in Westmaas-Nieuwland. In deze akte wordt ook genoemd Cors Pietersz, die 37 morgen en 300 roeden bouwland aldaar in huur heeft van voornoemd convent. [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 1, folio 126ve].

1543: Maritge, Jan Meijnarts weduwe, staat aangeslagen in het kohier van de 10e penning 1543 mit 3 morgen 300 roeden bouwland [Kohier 10e penning Mijnsheerenland; zoek onder HoGenDa bij L. Helms van Eis].

14-12-1548: Lenert Pietersz, broer van Cors Pietersz, draagt over aan Pieter Jansz. (zijn zusters man is doorgestreept), wonend aan de Strijense Oudelandse Westdijk, 1 morgen land in Westmaas-Nieuwland, hem aanbestorven van zijn moeder Maritge, weduwe van Jan Jacob Meijnertsz. Deze ene morgen is gelegen in het broek (drassig land) van de vrouwe van Moerkercken, ten noorden van de Bouwensweg [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 4, fol. 99ve (1544-1583)].

01-06-1551: Kors Pietersz. is aangerft van zijn overleden moeder Maritge, Jan Jacob Meijnertsz. weduwe, een bouwstede, timmerage, huizen, keten, bergen, wagens, ploegen, eggen, wagentouw, borninge, tuinen, glinten, horden en bomen in Westmaas Nieuwland in de hoek van de Bouwensweg en de Oudelandse Westdijk [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 1, folio 127ve (1532-1552)].

14-03-1555: Anna Pieters, oud 19 jaar, machtigt haar broer Pieter Pietersz. om alzulk land te verkopen dat haar aangekomen is van haar grootmoeder Maritge Meijnerts.
Nota: Op 22 maart 1555 heeft Pieter Pietersz. voor hem en als gemachtigde van Anna Pieters, zijn zuster, Kors Pietersz. gifte gegeven en nog mede gifte gegeven Yeman Adriaensz. [ora Mijnsheerenland, inv. nr. 1, fol. 111ve (1532-1552)].

Bronnen: Meijnaert resp. Meijnert Genealogie van een Hoekschewaards geslacht door L. Helms van Eis (via Hogenda).
na 1537 :Vermelding.
1537 (39ve).
Jan Jacob Meynertsz. va Simon Simonsz. kuiper een jaarlijkse losrente van 2 ponden groten Vlaams, verzekerd op 4 morgen vrij land met al zijn toebehoren, gelegen in het Oudeland van Moerkerken in de huisweer van Jan Meynertsz, voet onder voet met Meynaert Meusz. en nog op omtrent 8 hond land voor de Westmaas, genaamd Schobbe en Everocker.

Bronnen: oud recht. archief Register van Moerkercken 1532-1552 door L. Helms van Eis, https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=3182&type=source.
na 6 februari 1539 :Vermelding.
Jan Meijnertsz. en Cors (Kors) Pietersz. behoorden reeds vroeg tot de hereboeren van Mijnsheerenland.
6 februari 1539 = 1540 (126ve).
Ick Heijnrick Cornelisz. (van Zerixzee) bekenne als ghezworen lantmeter dat ick ghemeten en gesmalkavelt hebbe Jan Meijnertsz. en Cors Pietersz./en dat voor haare morghentalen daer zij nu ter tijt in wonen in t 10e deel van de pater van Vredendaele van Amersfoort/welcke 10e deel ... ende Jan Meijnertsz. heeft an out binnelants gelegen in Mijnsheerenlant 28 morgen ende Corst Pietersz. 37 morgen 300 roe/facit 65 morgen 300 roe/bedraghe t aen niuewe bedijcte lant/ghelegen in t niewe lant voor de Westmaes op de gront van Mijnsheerenlant/24 morgen 298 roeden 11 voet en 8 duijm/hierteghen is haer luijden gheboert een stucke lants noort aan Boeyen Adriaensz. weg en is t eerste stuck in den Brouck ende is groot 8 morgen 594 roeden 10 voet ende zal in den Brouck an de oostzijde den Zomerdijck sceijen in den ouden sloot ende aan de westzijde die Zomerdijck zal t sceijen ten halver de sluijssloot/.
Item noch is deze personen gheboert een stuck an de noortzijde Boeyen Adriaensz. weg ende an de oostzijde de Cruijswech en is t darde stuck van noorden in/an de zuijtzijde Stoucken/an de oostzijde de Cruijssewech streckende van de Cruijsse wech oosterwaert tot dat water van Stoucken en is groot 3 morgen 94 roe 8 voet/.
Item deze zijn noch gheboert in t Volgerlant voor de nieuwe zeedijcke/an de zuijtzijde de nieuwe sloot an de noortzijde Boeyen Adriaensz. wech an de westzijde de Cruijswech streckende van den nieuwen zeedijcke tot de Cruijswech voirs(creven) en heben ter groote van 8 morgen 88 roe en 5 voet/facit tesamen 24 morgen 298 roeden 11 voet 8 duijm/.../Jan Meijnertsz. binne morgen bedraghen aen buijte lande 10 morgen 283 roe 11 voet/Corst Pietersz. binne lant bedraghet 14 morgen 16 roe (8 voet) 3 duijm/summa 24 morgen 298 roe 11 voet 8 duim/.../Jan Meijnertsz. binne morgen bedraghen aen buijten lande 10 morgen 283 roe 11 voet/Corst Pietersz. binne lant bedraghet 14 morgen 16 roe 8 voet 3 duijm/summa 24 morgen 298 roe 11 voet 8 duijm/.
(In den sevenden cavel:.
het clooster te Vredendael = 51 morgen 11 hond.
die Cathuisers buijten Utrecht = 11 morgen.
Jan Meijnertsz. = 28 morgen.
Kors Pietersz. = 37 morgen.
Maritge, de weduwe van Willem Jansz. = 10 hond; Vergelijk:.
Rijksarchief Utrecht, KU, inv.nr. 640).

Jan Meijnertsz. en Cors (Kors) Pietersz. behoorden reeds vroeg tot de hereboeren van Mijnsheerenland. Met Willem Jansz. wordt vermoedelijk Willem Jansz. van Drenckwaert bedoeld.

Bronnen: oud recht. archief Register van Moerkercken 1532-1552 door L. Helms van Eis, https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=3182&type=source.
voor 4 juni 1542 :Overlijden.
Bronnen: https://gw.geneanet.org/jdekoning1?lang=nl&p=jacob+jans&n=meijnaert.
na 4 juni 1542 :Vermelding.
een memorie voor Jacob en Hillegond, (klein) kinderen en partners genoemd.
Jacob Meijnertsz geboren circa 1445, overleden voor 25-05-1542.
Bezat grond in de polder Oudeland van Moerkerken,.
"Wij Jan Govertse scout in Mijnsheerenlant van Moerkerken ende heemraden inden zelfen ambochte voirseid bij namen Willem Janse, Kors Pieterse, Floris Gijssbertse ende Cornelis Adriaense oirconde ende kennen dat voor ons gecomen zijn Jan Heijense ende Cornelis Heijense voor haerzelven, Sebastiaen Gobbense voor hemzelve, Jacob janse voor hemzelven, Pieter Janse als man ende voicht van Ariaenken Jansdochter ende IJeman Ariaense als man ende voicht van Mariken Jansdochter ende hebben eendrachtelijcken met haeren vrijen wille ende met rijpen raede, clouck ende ghesont wesende haers lichaems gegeven nu ende tot eewighen daghen der kercken ende den heijlighen gheest in Mijnsheerenlant tesamen drie mergen lants die in voirleden tijden toe te behooren plaghen JACOB MEIJNERTSE ende HILLEGONT zijn huijsvrouwe ende gelaten hebben nair haer doot ter eeren dende dienste gods.
Aen de oostzijde van dezen drie mergen lants voirnoemt is gelant Meijnert Meeusse ende an de westzijde gelant Huijch Andriesse streckende dat.
noorteijnde an die avelinghen ende dat zuijteijnde anden wech. Waervoor die kerckmeesters ende heijlighe gheestmeesters die nu ter tijt zijn ofte naemaels comen moghten zullen ghehouden wesen te doen een ewighe misse in onzer kercken van Mijnsheerenlandt ende geven den priester daervoir vier karolus gulden ende noch zullen dieselve doen die memorien ende jaerghetijden eewelijcken ende erfelijcken op die octave van pijncxteren.
voir die zielen van JACOB MEIJNERTSE, HILLEGONT zijn huijsvrouws, Gob Jacobse, Dirrick Jacobse, Cornelis Jacobse, Sijmon Jacobse, Ariaenken.
Jacobsdochter, Jan Jacobse ende Mariken zijn huijsvrouwe. Waeraff die pastoor hebben zal tsjaers XII stuvers, die coster ses stuvers ende den armen menschen an deel broot 14 stuvers, ende ontsteken vijf waslichten ende zoe wanneer die outste ende naeste vrienden die nu zijn ofte naemaels comen mochten gebleven vanden personen voirnoemt konnen metter waerheijt gebrenghen dat deze diensten voirseid niet en worden volbracht als voirseid staet, sullen moghen die erfgenamen die nu zijn ofte naemaels comen mochten nae die eerste vermaninghe aenweerden deze drie mergen lants voirseid als haer eijghen goet sonder ijemant daertegens te verweren met eenighen rechten gheestelijck of waerlijck ende laeten die voirseide diensten doen daert haerluijden gelieven zall.
Alle dinghen zonder fraude ofte bedroch. In kennisse der (waerheijt) zekerheijt hebben wij Jan Govertse scout voirseid ende Willem Janse elcx bijzunder onse zeghelen voor ons ende onse medebroeders hieronder anghehanghen, actum den vierden junij anno 1542 stilo curie Hollandie".

Bronnen: Bron: members.chello.nl/l.barends2/gen18tm86.htm.
na 14 december 1548 :Vermelding.
was er nog een zoon Pieter Jansz?.
14 december 1548 (99ve).
Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland draagt over aan Pieter Jansz. (zijn zusters man is doorgestreept; L.H.), wonende aan de Strijense Oudelandse Westdijk, 1 morgen land in Westmaas-Nieuwland, hem aangesuccedeerd bij het overlijden van Maritge, weduwe van Jan Jacob Meynertsz, zijn moeder. De 1 morgen land zijn gelegen in het broek van de Vrouwe van Moerkercken ten noorden van de Bouwensweg.

Bronnen: oud recht. archief Mijnsheerenland 1532-1552 door L. Helms van Eis, https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=3182&type=source.
na 20 september 1557 :Vermelding.
Jan Jacobsz is overleden.
20 september 1557 (58ve).
Jacob Jan Meynaertsz. tranporteert aan en ten behoeve van Heynrick Adriaensz, de man van zijn dochter, 4 mrg cijnsland in het OvM (Oudeland van Moerkerken) achter het huis van Dirck Kors Pietersz. Jacob Jan Meynaertsz. aangekomen bij dode van Jan Jacobsz. Meynert, zijn vader.

Bronnen: oud recht. archief Register van Moerkercken 1553-1567 door L. Helms van Eis, https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=1182&type=source.
na 16 december 1566 :Vermelding.
16 december 1566 (187ve).
Cornelis Jacob Meynertsz. den Ouden, gemachtigde van Cornelis Jacobsz. den Jongen, va Heynrick Adriaensz, echtgenoot van zijn zuster, 850 roeden land in Westmaas-Nieuwland in het broek van de Vrouwe van Mijnsheerenland. Belend ten oosten Pieter Pietersz. Gorsman, ten zuiden de Bouwensweg, ten westen de wetering van het Stoutje en ten noorden het land van Jacob Dircksz. en Adriaen Jacobsz.
Genoemd: Pieter Jacobsz, Jan Jacobsz, erfgenamen van Jacob Jansz. Meynert. Simon Jacobsz. en Adriaen Koenenz, ev Fijchgen Jacobsdr, eveneens erfgenamen van Jacob Jansz. Meynert.

tr. in 1500
met

Maritgen , geb. circa 1480, ovl. Mijnsheerenland voor 4 jun 1542.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Lauwerens Claes
Lauwerens Claes, geb. circa 1539.

tr. circa 1560
met

Beatrix Bastiaans Spruijt, dr. van Bastiaen Adriaens Michielsz Spruijt (schout te Cillaarshoeck 1561-1566) en Leijtge , geb. Strijen circa 1539, ovl. aldaar voor 23 sep 1624.


Anna
Anna , waardin.

tr.
met

Adriaen Cornelis Palsrock, zn. van Cornelis Michielsz Palsrock, geb. Oost-Barendrecht circa 1531, ovl. na 1573.

Adriaen Cornelis Palsrock.
Adriaen Cornelis Michieksz. alias Palsrock, geb. ca. 1530 (geschat), boer in het Oudeland van Oost-Barendrecht, bediende het spui van de polder De Ziedewij (1574, 1580) , overl. tussen 1592 en wellicht 1597. Hij huwde met N.N. (Ann a N.N,waardinne ?). Blijkens het kohier der 10e penning over Oost-Barendrecht van 1557 gebruikte Arien Cornelis Michielss. daar 17 morgen huurland van diverse particulieren, waaronder 6 lA morgen van (Mr. Dirck van) Bekesteyn. Als Adriaen Cornelisz. is hij in het kohier van 1561 voor dezelfde landerijen geboekt, welke alle in het Oudeland van Oost-Barendrecht waren gelegen. Bij een perceel van 6 XA morgen is er sprake van een huurcedulle gedateerd 5 novembe r 1555. In 1573 en 1574 is Adriaen Cornelisz. nog steeds vermeld als huurder van de 6 lA morgen in(Oost-)Barendrecht; dan geconfiskeerd bezit van de Spaansgezinde Mr. Dirck van Bekesteyn. Blijkens de rekening van de waarsman van de polder Dirk Smeetsland onder West-IJsselmonde over 15 73/'74 nam Adriaen Cornelisz. Palsrock diverse bestedingen in die polder aan.
In de incidenteel bewaard gebleven polderrekeningen van De Ziedewij is Adriaen in de jaren 1562-1592 talrijke malen geboekt als 'Palsro(o)ck', 'Cornelisz. alias Palsrock' of 'Adryaen Cornelisz.(alyas) Pal(l)lsr(o)ock' 'Paltrock' voor door hem verrichtte werkzaamheden in die polder, o.a. aan de sluis en het spui. Zeer wel mogelijk was hij ook al identiek met de Adryaen Cornelisz. die als zodanig in de rekening over 1556 genoemd is. Blijkens de rekeningen over 1575,1576, 1588 had hij een deel van de Ziedewijsedijk in pacht. In latstgenoemd jaar stelden Jacop Joostensz. en Boeyen Joostensz. zieh hiervoor als zijn borgen. In 1586 had hij ookal in De Ziedewij grond gepacht. Adriaens vrouw kan identiek zijn geweest met 'Anna Palsrocke, weerdinne', die in de rekening van De Ziedewij over 1594 is vermeld vanwege bij haar gedane verteringen en voor de levering van een kruik bier.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meeus*1560 Oost-Barendrecht 1618 Barendrecht 57


Aart Foppen
Aart Foppen, geb. circa 1605.

tr. circa 1630
met

Agatha Willems, geb. circa 1610.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemtje*1638 Alblasserdam    


Agatha Willems
Agatha Willems, geb. circa 1610.

tr. circa 1630
met

Aart Foppen, geb. circa 1605.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemtje*1638 Alblasserdam    


Arie Michielsz
Arie Michielsz.

tr. Ridderkerk op 15 mei 1605
met

Engeltje Buyens (Boeijens), geb. Ridderkerk circa 1585.

Engeltje Buyens.
Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp:.
13 sep 1646 Ridderkerk.
Engeltge Boeijens, weduwe van Arijen Ghielen, Gerrit Arijensz, haar zoon, Arijen Arijensz Nuchteren de jonge, getrouwd met Ariaentge Arijens, haar dochter verklaren overeenstemming te hebben bereikt inzake de nalatenschap van Arijen Gielen, met name over de uitkoop van van 1/4e part van het huis aan de Molendijck alhier.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerit~1606 Ridderkerk 1700  93


Engeltje Buyens
Engeltje Buyens (Boeijens), geb. Ridderkerk circa 1585.

Engeltje Buyens.
Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp:.
13 sep 1646 Ridderkerk.
Engeltge Boeijens, weduwe van Arijen Ghielen, Gerrit Arijensz, haar zoon, Arijen Arijensz Nuchteren de jonge, getrouwd met Ariaentge Arijens, haar dochter verklaren overeenstemming te hebben bereikt inzake de nalatenschap van Arijen Gielen, met name over de uitkoop van van 1/4e part van het huis aan de Molendijck alhier.

tr. Ridderkerk op 15 mei 1605
met

Arie Michielsz.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerit~1606 Ridderkerk 1700  93


Aert Aertsz Kok
Aert Aertsz Kok, ged. Pernis op 5 okt 1692, ovl. aldaar op 5 jan 1754.

tr. Pernis op 9 mei 1717
met

Jannetje Pietersdr Vrijland, dr. van Pieter Jansz Vrijland en Neeltje Jansdr den Otter, ged. Poortugaal op 28 okt 1685, ovl. aldaar op 9 sep 1751.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1728 Pernis 1803 Poortugaal 7411 


Jannetje Pietersdr Vrijland
Jannetje Pietersdr Vrijland, ged. Poortugaal op 28 okt 1685, ovl. aldaar op 9 sep 1751.

tr. Pernis op 9 mei 1717
met

Aert Aertsz Kok, zn. van Aart Aartszn Kock en Trijntje Jansdr Vrijland, ged. Pernis op 5 okt 1692, ovl. aldaar op 5 jan 1754.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1728 Pernis 1803 Poortugaal 7411 


Pieter Jansz Vrijland
Pieter Jansz Vrijland, geb. Poortugaal in 1655, ovl. aldaar op 24 mei 1720.

tr. Poortugaal circa 1679
met

Neeltje Jansdr den Otter, geb. Poortugaal circa 1660, ovl. aldaar op 9 sep 1751.

Neeltje Jansdr den Otter.
Het overlijden van Neeltje is aangegeven door Hendrik van der Sluys, man van haar kleindochter. Vermeld staat dat zij 91 jaar oud was.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1685 Poortugaal 1751 Poortugaal 65


Neeltje Jansdr den Otter
Neeltje Jansdr den Otter, geb. Poortugaal circa 1660, ovl. aldaar op 9 sep 1751.

Neeltje Jansdr den Otter.
Het overlijden van Neeltje is aangegeven door Hendrik van der Sluys, man van haar kleindochter. Vermeld staat dat zij 91 jaar oud was.

tr. Poortugaal circa 1679
met

Pieter Jansz Vrijland, zn. van Jan Jansz Comejan Vrijland (bouwman) en Neeltge Leendertsdr Welhoeck, geb. Poortugaal in 1655, ovl. aldaar op 24 mei 1720.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1685 Poortugaal 1751 Poortugaal 65


Pieter Corneliszn Vermaet
Pieter Corneliszn Vermaet.

tr.
met

Katrijn Jansdr Koning.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1565 Poortugaal    
Cornelis*1578 Poortugaal 1649 Poortugaal 70


Katrijn Jansdr Koning
Katrijn Jansdr Koning.

tr.
met

Pieter Corneliszn Vermaet.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1565 Poortugaal    
Cornelis*1578 Poortugaal 1649 Poortugaal 70


Cornelis Pieterszn Vermaet
Cornelis Pieterszn Vermaet, geb. Poortugaal in 1578, schepen, dijkgraaf van Albrantswaard, baljuw, schout, ovl. Poortugaal op 19 apr 1649.

tr. Poortugaal op 14 apr 1605
met

Adriaentge Aertsdr Driel, dr. van Aert Hendricksz van Driel (dijkgraaf, schepen, schout) en Geertruij Adriaensdr, geb. Poortugaal circa 1580, begr. aldaar op 10 okt 1652.


Adriaentge Aertsdr Driel
Adriaentge Aertsdr Driel, geb. Poortugaal circa 1580, begr. aldaar op 10 okt 1652.

  • Vader:
    Aert Hendricksz (Aert Hendrikcx) (Aert Hendriksz) van Driel (), zn. van Hendrick Aerts van Driel (hoogheemraad 1526-1532, dijkgraaf 1533-1551 van West IJsselmonde.) en Lijsbeth Pietersdr van Driel, geb. Poortugaal in 1525, dijkgraaf, schepen, schout, ovl. Poortugaal op 12 jul 1596, begr. aldaar zerk in de kerk "Hier leyt begraven Aert Hendricxz van Driel in sijn leven dijckgraf en schout van Poortugael omtrent 44 jaaren. Hij sterff den XII julij ao. 1596", tr. Poortugaal in 1558 met

tr. Poortugaal op 14 apr 1605
met

Cornelis Pieterszn Vermaet, zn. van Pieter Corneliszn Vermaet en Katrijn Jansdr Koning, geb. Poortugaal in 1578, schepen, dijkgraaf van Albrantswaard, baljuw, schout, ovl. Poortugaal op 19 apr 1649.


Aart Jansz Kock
Aart Jansz Kock, geb. Pernis circa 1599.

tr.
met

Aaltje Cornelisse.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aart*1647  1728 Pernis 81


Aaltje Cornelisse
Aaltje Cornelisse.

tr.
met

Aart Jansz Kock, geb. Pernis circa 1599.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aart*1647  1728 Pernis 81


Wouter Jansz van Thuijl
Wouter Jansz van Thuijl (Tuijl), geb. circa 1610.

tr. Ridderkerk op 11 aug 1630
met

Grietken Gerritsdr van Tuijl, dr. van Gerrit Pietersz van Tuijl en Engel Hendricksdr, geb. in 1611.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1638 Ridderkerk 1707 Ridderkerk 68


Grietken Gerritsdr van Tuijl
Grietken Gerritsdr van Tuijl, geb. in 1611.

tr. Ridderkerk op 11 aug 1630
met

Wouter Jansz van Thuijl (Tuijl), geb. circa 1610.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1638 Ridderkerk 1707 Ridderkerk 68