Website van Cees Hagenbeek
Neeltje Willemsdr
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Neeltje Willemsdr, geb. circa 1570,
, 5-1-1607
Aert Gijsbertssz DE KEIJSER en Gerrit Aelbertsz STECK schepenen. Peter Hubertsz tr aan zijn huisvrouw Cornelia Willemsd de lijftocht van al zijn goederen. Zij hebben kinderen.
21-8-1618
Peter Hubertsz (ziek) herroept al zijn (mogelijke) eerdere testamenten. Erfgenamen zijn nu:
1. zijn zoon Jan Petersz verwekt bij zijn 1e huisvrouw Lijsken Gerritsd en Willem, Lijsken, Catrij[n]ken, Metken en Hendricksken Peterskinderen verwekt bij zijn tegenwoordige huisvrouw Neelken Willemsd, elk vooruit 150 gl en dat voor zijn andere kinderen ter deling komen.
2. Zijn totaal van 11 kinderen zullen v/d rest gelijkelijk erven.
17-3-1619
Neelken Willemsd wde van Peter Hubertsz geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl schuldig te zijn aan Barbera Joostensd X za Lauwerens [van] WECKUM, tegenwoordig won terGauwe, een erflosrente groot 12 gl 10 st jaarlijks, te nemen uit haar hofstede en huis en land binnen-en buitendijks, groot totaal 9½m.
7-6-1619
Huijbert en zijn broers Gerrit en Jan Petersz, Lambert Gerritsz X Lambertgen Petersd, Jacob Jelisz X Aeltgen Petersz en Dirck Henricksz X Henricken Petersd (wettig geboorte), tesamen voorkinderen en zwagers van hun vader en schoonvader Peter Hubertsz, verkl ontvangen te hebben van hun stiefmoeder Neelken Willemsd 600 gl, zijnde de 1e termijn volgens de magescheid (dd 4-11-1608) tussen voorn comparanten en de nakinderen van voorn Peter Hubertsz X voorn Neelken Willemsd.
7-6-1619
Neelken Willemsd X za Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl voldaan te zijn door Truij Gerrit Gerritsz wde en de broers Gerrit en Jan Peters v/d 1e termijn van kooppenningen van 3½m op Authenae i/d Vierhoven (vogens koopcedulle dd 18-3-1619).
25-6-1621
De broers Huijbert, Gerrit en Jan Petersz en Crijntken Toenisd X de voorn Jan Petersz, Lambert Gerritsz X Anneken Petersd, Jacob Jelisz X Aelken Petersd en Dirck Henricksz X Henricken Petersd, tesamen kinderen van za Peter Hubertsz X za Lijsken Gerritsd, renuncieren de erfenis van hun vader en schoonvader Peter Hubertsz tbv van Neelken Willemsd wde en boedelhoudster v/d voorn Peter Hubertsz za.
25-6-1621
Neelken Willemsz wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz voor hem zelf en voor zijn zusters tr aan Truij Reijersd wde van Gerrit Gerritsz en de broers Gerrit en Jan Petersz 3½m op Authenae i/d Vierhoeven, genaamd ‘de Kerckhoeff’, bov de gemenelands .. (marge ontbreekt) en ben de v/d Dom en Oudmunster te Utrecht, strekk v/d Authenaese weg tot Thoenis Joosten van Everdingen. Alles volgens een accoord opgericht tussen comparanten en voorn Truij Reijersz, etc dd 8-3-1619.
22-11-1624
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Gerrit Aertsz schepenen.
Neelken Huijberts wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz en Willem Petersz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters, de mondige Catrina en Metken Peters en de onm Hubertgen Peters, tesamen kinderen van bovengenoemd echtpaar, beloven Peter Jansz cleermaecker en burger te Culemborg een erflosrente groot 6 gl jaarlijks, te nemen uit huis en hofstad en landen en boomgaard, groot tesamen ca 9½m te Everdingen, bov Jouffr Cornelia MEERHOUTS en ben de geinstitueerde erfgenamen van Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, strekk v/d Lange Meent tot i/d diepte v/d Lek.

tr.
met

Pieter Huybertsz1, zn. van Huijbert Pieters en Anna , geb. in 1555, ovl. tussen 21 aug 1618 en 17 mrt 1619 ,
, 31-7-1604
Peter Hubertsz verkl schuldig te zijn aan Jacob VAN MEDEMBLIJCK, burger tot Utrecht, een erflosrente groot 6 cg 5 st, te nemen uit 8m met huis en berg met de uiterwaard daarvoor, gelegen tot Everdingen, bov de erfgenamen van meijster Liebrecht MEERHOUDT en ben Jouffr Alit VAN EVERDINGEN.
Kantlijn 14-6-1630: Aelken Roecken .. Juffr Cornelia MEERHOUT (rest onleesbaar).
22-4-1605
Op heden heeft Jouffr Alit VAN EVERDINGEN verzocht a/d schout Berndt Jansz VAN BENTHUM, dat tussen haar boomgaart en de weert over de kille tot i/d Lek en de boomgaart van Peter Hubertsz, etc. Verzoek om de juiste scheiding vast te leggen, hetgeen toegestaan wordt.
5-1-1607
Aert Gijsbertssz DE KEIJSER en Gerrit Aelbertsz STECK schepenen. Peter Hubertsz tr aan zijn huisvrouw Cornelia Willemsd de lijftocht van al zijn goederen. Zij hebben kinderen.
9-8-1608
Cornelis Jansz DE KEIJSER en zijn kind Jan Cornelisz in echte verwekt bij za Marij Gerrit Jansz VAN HOLLANTsd, door tussenspreken van Jan Gerritsz VAN HOLLANT als rechte bloedvoogd v/h onm kind en door Aert Jansz DE KEIJSER, Hendrick Cornelisz en en Jan Goessensz als vrunden en magen, doen uitkoop van zijn moeders versterf en wel als volgt:
1. 150 gl, kleren en cleinoden, het kind toebehoerende.
2. de kleren en kleinoden worden vercocht aan comparants schoonmoeder Marichgen voor de som van 82 gl; het kind heeft dan ook echt op 232 gl bij mondigheid of huwelijk.
3. de vader moet het kind opvoeden.
4. Peter Hubertsz en Jan Cornelisz VERWEIJ voor Gerrit Aelbertsz en Gerrit Aertsz als schepenen op 24-1-1611, constitueren zich borg. Peter Hubertsz stelt daartoe als onderpand zijn hofstad, huis en berg met de uiterwaard op Everdingen, bov Johan MEERHOUDT als Raed van zijne Gen, ben Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, en nog 3½ op Authenae in de 4-hoeven, bov de Zijderveldse weg en ben de pastorie tot Everdingen.
Jan Cornelisz VERWEIJ stelt als onderpand zijn huis, hofstad a/d Diefdijk en nog 2m1½h op Over Zijderveld, gemeen voor met Cornelis Pellen.
28-2-1614
Hubert Petersz, Gerrit Petersz mitsgaders Lambert Gerritsz X Anna Peter Hubertsd doen uitcoop v/d erfenis aangekomen door dode van hun moeder Elizabeth Gerritsd die huisvrouw geweest is van Peter Hubertsz en verklaren dat hun vader hun 400 gl betaald heeft.
28-2-1614
Cornelis Jacobsz en Dirck Thoenisz VAN WAMEL schepenen.
Jerefaes Goessenz voor hem zelf en medevoogd over de kinderen van Anna Goessens za X Jan Hendricksz tr aan Oth Cornelisz en zijn broer Hermen Cornelisz 8 gl jaarlijks, die zij sprekende hebben op Peter Hubertsz als erfgenaam van zijn vader Hubert Petersz za en gepand op de halfscheiding van 8m met huis en hofstad, waarvan Anna Roeloffsd STRAETMANS de eigendom verkregen heeft volgens de brief aano 13-8-[15]49 ‘ende Anna Hermensd haar bestemoeder in erfenisse verkregen heeft’.
28-2-1615
Huwelijkse voorwaarden tussen Dirck Hendricksz won tot Beusichem en Hendrickgen Petersd won tot Everdingen. Door tussenspreken van Jacob Jacobsz, Jan Cornelisz en Cornelis Jansz, namens Dierck Hendricksz, te eenre en haar vader Peter Hubertsz, Hubert Petersz, Jan Petersz en Gerrit Gerritsz, namens Hendrickgen Petersd, te andere.
Inbreng bruidegom: huis en hofstad gelegen tot Water Beusichem, wel verstaande dat Dirck Hendricksz uitgekocht heeft zijn kind (genaamd Dirckgen Dircksd) in echt verwekt bij Alith Reijer Jansz VAN HOLLANTsdr za in presentie van Jan Gerritsz VAN HOLLANT als voogd en momboir.
Inbreng bruid: 141 gl 10 st te betalen door haar vader (66 gl 10 st) en Gerrit Geritsz (75 gl).
6-1-1618
Jan Jansz BAERS en Cornelis Pellen schepenen.
Peter Hubertsz won binnen Everdingen verkl schuldig te zijn aan Thomas SASBURCH 300 cg en stelt als onderpand 3½m i/d Vierhoeven, bov de gemenelands weg en ben de Dom en Oudmunster te Utrecht.
Kantlijn 14-3-1659: Ontvangen door mij, J. VAN DER VECHT, rentmr van heer Cornelis SASBURCH uit handen van Oth Reijersz en Lenaert Willemsz 300 gl.
17-1-1618
Jan Petersz voor hem zelf en mede voor Henrixken Petersd X Dirck Henricksz renuncieert tbv zijn vader Peter Hubertsz de erfenis hem en zijn voorn zuster aangekomen door dode van hun moeder Elisabeth Gerritsd. Er zijn meer broers en zusters.
21-8-1618
Peter Hubertsz (ziek) herroept al zijn (mogelijke) eerdere testamenten. Erfgenamen zijn nu:
1. zijn zoon Jan Petersz verwekt bij zijn 1e huisvrouw Lijsken Gerritsd en Willem, Lijsken, Catrij[n]ken, Metken en Hendricksken Peterskinderen verwekt bij zijn tegenwoordige huisvrouw Neelken Willemsd, elk vooruit 150 gl en dat voor zijn andere kinderen ter deling komen.
2. Zijn totaal van 11 kinderen zullen v/d rest gelijkelijk erven.
17-3-1619
Neelken Willemsd wde van Peter Hubertsz geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl schuldig te zijn aan Barbera Joostensd X za Lauwerens [van] WECKUM, tegenwoordig won terGauwe, een erflosrente groot 12 gl 10 st jaarlijks, te nemen uit haar hofstede en huis en land binnen-en buitendijks, groot totaal 9½m.
7-6-1619
Huijbert en zijn broers Gerrit en Jan Petersz, Lambert Gerritsz X Lambertgen Petersd, Jacob Jelisz X Aeltgen Petersz en Dirck Henricksz X Henricken Petersd (wettig geboorte), tesamen voorkinderen en zwagers van hun vader en schoonvader Peter Hubertsz, verkl ontvangen te hebben van hun stiefmoeder Neelken Willemsd 600 gl, zijnde de 1e termijn volgens de magescheid (dd 4-11-1608) tussen voorn comparanten en de nakinderen van voorn Peter Hubertsz X voorn Neelken Willemsd.
7-6-1619
Neelken Willemsd X za Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl voldaan te zijn door Truij Gerrit Gerritsz wde en de broers Gerrit en Jan Peters v/d 1e termijn van kooppenningen van 3½m op Authenae i/d Vierhoven (vogens koopcedulle dd 18-3-1619).
25-6-1621
De broers Huijbert, Gerrit en Jan Petersz en Crijntken Toenisd X de voorn Jan Petersz, Lambert Gerritsz X Anneken Petersd, Jacob Jelisz X Aelken Petersd en Dirck Henricksz X Henricken Petersd, tesamen kinderen van za Peter Hubertsz X za Lijsken Gerritsd, renuncieren de erfenis van hun vader en schoonvader Peter Hubertsz tbv van Neelken Willemsd wde en boedelhoudster v/d voorn Peter Hubertsz za.
25-6-1621
Neelken Willemsz wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz voor hem zelf en voor zijn zusters tr aan Truij Reijersd wde van Gerrit Gerritsz en de broers Gerrit en Jan Petersz 3½m op Authenae i/d Vierhoeven, genaamd 'de Kerckhoeff', bov de gemenelands .. (marge ontbreekt) en ben de v/d Dom en Oudmunster te Utrecht, strekk v/d Authenaese weg tot Thoenis Joosten van Everdingen. Alles volgens een accoord opgericht tussen comparanten en voorn Truij Reijersz, etc dd 8-3-1619.
30-7-1621
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Peter Gheerloffsz schepenen.
Jan Jacobsz VAN VEEN, secretaris etc, als gemachtigde van Jkr Frederick VAN HERTEVELT als enige testamentaire erfgenaam van zijn moeije Elisabeth WELLANTS tr tbv Anthoenis WELLANTS een rentebrief groot 12 gl 10 st jaarlijks, sprekende op huis en hofstad met ca 8m, gelegen op Everdingen, eertijds behoord hebbende Anna Hubert Petersz wde en nutertijt de wde van Peter Hubertsz.
9-4-1622
Matheus VEENENDE(=A?)EL, proc hebbende van Jacob VAN MEDEMBLICK, wijnkoper te Utrecht (proc notaris Gerrit KNIJFF, Utrecht 23-3-1622), tr aan Jacob Berntsz VAN VEEEN een rentebrief groot 100 gl hoofdsom, sprekende op 8m met hofstad op Everdingen en de uiterwaard a/d voorzijde v/d hofstad, gepasseerd door Peter Hubertsz dd 31-7-1604.
22-11-1624
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Gerrit Aertsz schepenen.
Neelken Huijberts wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz en Willem Petersz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters, de mondige Catrina en Metken Peters en de onm Hubertgen Peters, tesamen kinderen van bovengenoemd echtpaar, beloven Peter Jansz cleermaecker en burger te Culemborg een erflosrente groot 6 gl jaarlijks, te nemen uit huis en hofstad en landen en boomgaard, groot tesamen ca 9½m te Everdingen, bov Jouffr Cornelia MEERHOUTS en ben de geinstitueerde erfgenamen van Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, strekk v/d Lange Meent tot i/d diepte v/d Lek.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1595 Everdingen    Bronnen:
1.Bron: Oscar den Uijl (W 056), http://www.den-uijl.nl/genealogy/


Jan van den Burggraeff
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jan van den Burggraeff, ovl. Leerbroek op 24 aug 1702.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert*1630 Lakerveld †1702 Leerbroek 72


Arnold von Alpen
Arnold von Alpen (von Hönnepel), ovl. na 1361.


Arnold von Alpen
in
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.

Arnold von Alpen, ovl. voor 1315.

tr.
met

Gertrud von Garsdorf.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrich     


Gertrud von Garsdorf
Gertrud von Garsdorf.

tr.
met

Arnold von Alpen, ovl. voor 1315.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrich     


Burkhard Stecke zu Dortmund
Burkhard Stecke zu Dortmund, ovl. tussen 1412 en 4 dec 1417 .

tr.
met

Kunigunde ? van Alpen, dr. van Henrich von Alpen en Beatrix van Honnepel.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida  †1427   
Ferne  †1417   
Adelheid  †1417   


Kunigunde ? van Alpen
Kunigunde ? van Alpen.

tr.
met

Burkhard Stecke zu Dortmund, zn. van Arnold Stecke zu Dortmund, ovl. tussen 1412 en 4 dec 1417 .

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida  †1427   
Ferne  †1417   
Adelheid  †1417   


Arnold Stecke zu Dortmund
in
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Arnold Stecke zu Dortmund, ovl. na 1335.

Hij krijgt 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Burkhard  †1412   
Arnold     


Ferne Stecke zu Dortmund
Ferne Stecke zu Dortmund, ovl. na 1417.


Adelheid Stecke zu Dortmund
Adelheid Stecke zu Dortmund, ovl. na 1417.


Arnold Stecke zu Dortmund
Arnold Stecke zu Dortmund.


Catharina
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Catharina .

tr.
met

Lutzo von Heyden zu Hagenbeck, zn. van Arnold (Arend) von Heyden zu Hagenbeck en Mette (Mechteld) van Langen tot Engelbrecht


Wolter van Herwen
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Wolter van Herwen, ovl. in 1439.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hilde     


Gerrit van Hagenbeke genaamd Gruter
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Gerrit van Hagenbeke genaamd Gruter.Bronnen:
1.Archief Huis Keppel (A 141), Gelders Archief, Inventarisnr.: 1122, 1502 (22 mrt 1502)


Cornelis Philippus van Doorn
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Cornelis Philippus van Doorn.

tr.
met

Bertha de Geest, dr. van Derk de Geest (timmerman) en Johanna Antonia Diederich (dienstmeid), geb. Arnhem op 14 nov 1869, ovl. aldaar op 9 okt 1924


Wilhelmina Wissner
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Wilhelmina Wissner.

tr. Arnhem op 7 jun 1899
met

Johannes Antonius de Geest, zn. van Derk de Geest (timmerman) en Johanna Antonia Diederich (dienstmeid), geb. Arnhem op 30 apr 1873, smid, tr. (2) met Frederika Kreunen. Uit dit huwelijk geen kinderen


Frederika Kreunen
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Frederika Kreunen, geb. Zutphen circa 1877.

tr. Arnhem op 14 sep 1910
met

Johannes Antonius de Geest, zn. van Derk de Geest (timmerman) en Johanna Antonia Diederich (dienstmeid), geb. Arnhem op 30 apr 1873, smid, tr. (1) met Wilhelmina Wissner, dr. van Christoph Wissner en Gijsberta Maria Lammers. Uit dit huwelijk geen kinderen


Johannes Antonius de Geest
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Johannes Antonius de Geest, geb. Arnhem op 10 jan 1898, Gem.ambtenaar (soc.dienst), ovl. Arnhem op 13 apr 1967.

tr. Nijmegen op 10 sep 1925
met

Jacoba Wilhelmina Juckers, dr. van Andries Juckers (los werkman) en Marie-Charlotte Aries, geb. Nijmegen op 30 jan 1904, ovl. Velp op 31 aug 1985.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1927 Arnhem †1994 Velp 66


Jacoba Wilhelmina Juckers
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Jacoba Wilhelmina Juckers, geb. Nijmegen op 30 jan 1904, ovl. Velp op 31 aug 1985.

tr. Nijmegen op 10 sep 1925
met

Johannes Antonius de Geest, zn. van Hendrik de Geest (timmerman) en Reintje Kars, geb. Arnhem op 10 jan 1898, Gem.ambtenaar (soc.dienst), ovl. Arnhem op 13 apr 1967.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1927 Arnhem †1994 Velp 66


Hendrik de Geest
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Hendrik de Geest, geb. Arnhem op 28 jul 1927, kapitein grote handelsvaart, ovl. Velp op 31 mrt 1994.

Hij krijgt 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacqueline*1961 Arnhem †1985  23
Hanno*1964